2024

Tarih Konu
26 Haziran 2024Kar Payı Avansı Dağıtılmaması HK.

Şirketimizin 25.04.2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketimiz Esas Sözleşmesi ve Kar Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer kanun ve mevzuat hükümlerine uygun olarak, 1 Şubat 2024 - 31 Ocak 2025 özel hesap dönemi ara dönemlerinde net dağıtılabilir dönem karının oluşması koşuluyla, kâr payı avansı dağıtımı kararı alınması ve dağıtıma ilişkin koşulların belirlenmesi için Şirketimiz Yönetim Kurulu yetkilendirilmiş olup, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda Şirketimizin 01/02/2024- 30/04/2024 tarihli ara hesap döneminde oluşan 960.220.000 TL tutarındaki ana ortaklığa ait konsolide net dönem karı üzerinden kar payı avansı dağıtılmamasına karar verilmiştir.

13 Haziran 2024JCR-ER Kredi Derecelendirme Notu

Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating, Şirketimizi çok yüksek düzeyde yatırım yapılabilir kategoride değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notunu "AA+ (tr)", Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notunu "J1+ (tr)", görünümlerini ise "Stabil Görünüm" olarak teyit etmiştir. JCR Eurasia Rating, Şirketimizin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Kurum Kredi Rating Notunu Türkiye Cumhuriyeti ülke notu ve görünümü ile paralel olacak şekilde "BB/Stabil Görünüm" olarak belirlemiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

25 Nisan 2024Olağan Genel Kurul Sonucu

25 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilen 1 Şubat 2023 – 31 Ocak 2024 özel hesap dönemine ait Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarına ilişkin Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

Toplantı Tutanağı

Hazır Bulunanlar Listesi
25 Nisan 2024Kar Dağıtım Teklifi GK Onayı

25 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilen 1 Şubat 2023 – 31 Ocak 2024 özel hesap dönemine ait Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 15'nci maddesine ve Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak ekteki kar dağıtım tablosunda yer alan şekilde kar dağıtılması ve nakden gerçekleştirilecek kar dağıtımına 6 Mayıs 2024 tarihinden itibaren başlanması hususları kabul edilmiştir.

Kar Dağıtım Teklifi GK Onayı
25 Nisan 2024Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırım GK Onayı

25 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilen 1 Şubat 2023 – 31 Ocak 2024 özel hesap dönemine ait Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000 TL'ndan 4.000.000.000 TL'na yükseltilmesi, kayıtlı sermaye geçerlilik süresinin 2024-2028 olarak belirlenmesine ilişkin işlemler kapsamında Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin ek’te yer alan şekilde tadili onaylanmıştır.

Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırım GK Onayı
25 Nisan 2024Kar Dağıtım Politikası Revizyonu

25 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilen 1 Şubat 2023 – 31 Ocak 2024 özel hesap dönemine ait Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 28 Mart 2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı'nda belirlenen, ekte yer alan Şirketimiz Kar Payı Dağıtım Politikası’nda yapılan değişiklikler onaylanmıştır.

Kar Dağıtım Politikası Revizyonu
25 Nisan 2024Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi GK Kararı

25 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilen 1 Şubat 2023 – 31 Ocak 2024 özel hesap dönemine ait Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 1 Şubat 2024 – 31 Ocak 2025 özel hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş’nin seçilmesi kabul edilmiştir.

25 Nisan 2024Yönetim Kurulu Üyeleri Görev Dağılımı

Şirketimizin 25 Nisan 2024 tarihli yönetim kurulu kararı ile;

- Yönetim Kurulu Başkanlığına Ragıp Ersin Akarlılar,
- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Betül Ebru Edin

seçilmişlerdir.

25 Nisan 2024Yönetim Kurulu Komiteleri Atama

Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca kurulan Yönetim Kurulu Komiteleri'nden;

- Denetim Komitesi'nin iki üyeden oluşmasına, Denetim Komitesi'ne, bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Betül Ebru Edin ve Nedim Nahmias’ın atanmasına ve Komite Başkanlığı’na Betül Ebru Edin’in seçilmesine;

- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, Kurumsal Yönetim Komitesi'ne, Yönetim Kurulu Başkanı Ragıp Ersin Akarlılar, bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Rina Azaduhi Onur Şirinoğlu ve Şirket’in Yatırımcı İlişkileri Direktörü Duygu İnceöz’ün atanmasına ve Komite Başkanlığı’na Rina Azaduhi Onur Şirinoğlu’nun seçilmesine; - Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne, yönetim kurulu başkanı Ragıp Ersin Akarlılar, bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Betül Ebru Edin ve Şirket’in Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Bige İşcan Aksaray’ın atanmasına ve Komite Başkanlığı’na Betül Ebru Edin’in seçilmesine

karar verilmiştir.

5 nisan 2024Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırım SPK Onayı

25.03.2024 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurmuş olduğumuz Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000,- TL (beşyüzmilyon Türk Lirası)’dan 4.000.000.000,- TL (dörtmilyar Türk Lirası)’na yükseltilmesi, kayıtlı sermaye geçerlilik süresinin 2024-2028 olarak belirlenmesine ilişkin işlemler kapsamında Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin tadiline uygunluk görüşü verilmesi için 26.03.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz 01.04.2024 tarihinde onaylanarak onay yazısı bugün tarafımıza tebliğ edilmiştir.

Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesine tadil tasarısı Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, 25.04.2024 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

26 Mart 2024Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırım YK Kararı

Yönetim Kurulu tarafından;
-Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000,- TL (beşyüzmilyon Türk Lirası)’dan 4.000.000.000,- TL (dörtmilyar Türk Lirası)’na yükseltilmesine ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2024-2028 olarak belirlenmesine,

-Kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi ve kayıtlı sermaye geçerlilik süresinin belirlenmesi işlemleri nedeniyle Şirketimiz esas sözleşmesinin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 6’ncı maddesinin ekte gösterilen şekilde tadil edilmesine,

-Tadil tasarısının onayı için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve diğer yasal işlemlerin ikmal edilmesi için Şirketimiz Genel Müdürlüğü’nün yetkilendirilmesine,
karar verilmiştir.

Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesine tadil tasarısı ilişikte sunulmaktadır.

Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırım YK Kararı
25 Mart 2024Bedelsiz Sermaye Artırımı Tescil

Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı "Geçmiş Yıl Karları" hesabında bulunan tutarlardan karşılanmak suretiyle 198.628.000-TL (yüzdoksansekizmilyon altıyüzyirmisekizbin Türk Lirası)’ndan 397.256.000-TL (üçyüzdoksanyedimilyonikiyüzellialtıbin Türk Lirası)'na artırılmasına ilişkin işlemler kapsamında Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin ek'te yer alan şekilde tadili İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 22.03.2024 tarihinde tescil edilerek, 11049 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.

18 Mart 2024Bedelsiz Sermaye Artırımı İhraç Belgesi ve Hak Kullanım Tarihi

Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı "Geçmiş Yıl Karları" hesabında bulunan tutarlardan karşılanmak suretiyle 198.628.000-TL (yüzdoksansekizmilyon altıyüzyirmisekizbin Türk Lirası)’ndan 397.256.000-TL (üçyüzdoksanyedimilyonikiyüzellialtıbin Türk Lirası)'na artırılması işlemleri kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 14/03/2024 tarih ve 15/391 sayılı kararıyla onaylanan ihraç belgesi ekte yer almaktadır.

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 19/03/2024 olarak belirlenmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

Bedelsiz Sermaye Artırımı İhraç Belgesi
15 Mart 2024Sermaye Artırımı SPK Onayı

15/01/2024 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurmuş olduğumuz, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı "Geçmiş Yıl Karları" hesabında bulunan tutarlardan karşılanmak suretiyle 198.628.000-TL (yüzdoksansekizmilyon altıyüzyirmisekizbin Türk Lirası)'ndan 397.256.000-TL (üçyüzdoksanyedimilyonikiyüzellialtıbin Türk Lirası)'na artırılmasına ilişkin işlemler kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, 14/03/2024 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni'nde ilan edildiği üzere onaylanmıştır. İhraç belgesi Şirketimize ulaştığında hak kullanım tarihi belirlenecektir.

15 Mart 2024Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri 2024

Şirketimizin İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esasları uyarınca hazırlanan ve mali yıl içerisinde gerçekleştirilmesi öngörülen yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemlerinin kapsamına, şartlarına, beklenen işlem hacimlerine ve piyasa koşullarına uygunluğunun tespitinde kullanılan yöntem ve prosedürlere ilişkin bilgiler ilişikteki tabloda yer almaktadır.

Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17-1 Kurumsal Yönetim Tebliği 10 (2) hükmü uyarınca Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri Raporunun kabulüne ve sonuç bölümünün Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile kamuya açıklanmasına karar verilmiştir:

"Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II.17.1 sayılı Tebliği'ne istinaden Şirket'imizin Erak Giyim San. ve Tic. A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden ticari mal alım işlemlerinin kamuya açıklanan 01.02.2023-31.01.2024 finansal tablolarına göre oluşan satışların maliyetine olan oranı, Tebliğ'de belirlenen %10'luk oranın üzerinde (%19,49) olup; 01.02.2024-31.01.2025 özel hesap döneminde de aynı nitelikteki işlemlerin bahse konu %10'luk oranı aşması ve belirlenen esaslara uygun olarak devam etmesi öngörülmektedir.

Mavi'nin iç prosedürlerinde yer aldığı üzere, satın alma, kategori, ürün geliştirme ekipleri senede iki defa denim üreticileri için scorecard değerlendirmesi yapar. Buna göre çalışılacak üreticiler ve her üreticiye tayin edilecek kapasite ve senelik sipariş adedi de buradan çıkan puanlama sonucuna göre belirlenir. 01.02.2023-31.01.2024 özel hesap döneminde tedarikçiler puanlanmış olup buna göre Erak, denim üreticileri arasındaki puanlamada ilk sırada yer almaktadır.

Erak Giyim, Mavi'ye 2023 yılı içerisinde yapmış olduğu satışları ile diğer alıcılarına yapmış olduğu benzer nitelikli ham maddeden üretilen satışları birim satış fiyatı bazında karşılaştırmış olup, söz konusu karşılaştırma neticesinde Mavi'ye yapılan satış bedelinin emsaline uygun olduğu sonucuna vardığını tarafımıza iletilmiştir.

İşbu raporda; Erak Giyim San. ve Tic. A.Ş.'nden gerçekleştirilen ticari mal alım işlemlerinin koşulları ve fiyat belirleme yöntemi açıklanarak işlemlerin piyasa koşullarına uygun olduğu hakkında bilgi sunulmuştur."


Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri 2024
15 Mart 2024Kar Dağıtım Teklifi YK Kararı

Yönetim Kurulumuz tarafından 14.03.2024 tarihinde;

01.02.2023 – 31.01.2024 özel hesap dönemine ilişkin 1.724.377.082,00 TL'lik bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karından brüt 844.944.770,18 TL'nin, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 15'nci maddesine ve Şirketimiz Kar Payı Dağıtım Politikası'na uygun olarak ekteki kar dağıtım tablosunda gösterilen şekilde dağıtılması, ve

nakden gerçekleştirilecek kar dağıtımına 6 Mayıs 2024 tarihinden itibaren başlanması
hususlarının 1 Şubat 2023 – 31 Ocak 2024 tarihli özel hesap dönemine ilişkin faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.


Kar Dağıtım Teklifi YK Kararı
15 Mart 20242024 Finansal Yılına İlişkin Yönetim Beklentileri

Şirketimizin 31 Ocak 2025'de sona erecek olan 2024 finansal yılına ilişkin beklentileri ilişikte sunulmaktadır.


2024 Finansal Yılına İlişkin Yönetim Beklentileri
12 Ocak 2024İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı 2.YK Kararı

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 12/01/2024 tarihli kararında;

Yönetim Kurulu’nun 10/01/2024 tarih ve 2024/1 sayılı kararı ile Şirketimizin, 500.000.000-TL (beşyüz milyon Türk Lirası) tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 198.628.000-TL (yüzdoksansekizmilyonaltıyüzyirmisekizbin Türk Lirası)’lık çıkarılmış sermayesinin, tamamı “Geçmiş Yıl Karları” hesabında bulunan tutarlardan karşılanmak suretiyle 397.256.000-TL (üçyüzdoksanyedimilyonikiyüzellialtıbin Türk Lirası)'na yükseltilmesine ilişkin olarak;

1. Artırıma konu 198.628.000-TL (yüzdoksansekizmilyonaltıyüzyirmisekizbin Türk Lirası) tutarındaki “Geçmiş Yıl Karları”nın “Sermaye” hesabına aktarıldığı,
2. Bahse konu aktarımın Nazalı Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen 11/01/2024 tarih ve YMM / 2664 / 2024 / 218 - 3 sayılı yeminli mali müşavirlik raporu ile tespit edildiği anlaşılmıştır.
Bu çerçevede,
1. Sermaye artırım işlemlerinin tamamen ve usulüne uygun olarak sonuçlandırıldığı hususunun Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine, 2. Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 6’ncı maddesinin ekli şekilde yeni şeklinin kabul edilmesine ve uygun görüş alınmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu’na sunulmasına,
3. Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına,
4. İhraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmasını ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 6’ncı maddesinin yeni şekline Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görüş verilmesini takiben, ilgili resmi kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve diğer yasal işlemlerin ikmal edilmesi için Şirketimiz Genel Müdürlüğü’nün yetkilendirilmesine

katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.


Esas Sözleşme Tadil Metni
10 Ocak 2024İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı YK Kararı

Yönetim Kurulu tarafından;

- Şirketimizin 500.000.000-TL (beşyüz milyon Türk Lirası) tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 198.628.000-TL (yüzdoksansekizmilyonaltıyüzyirmisekizbin Türk Lirası)’lık çıkarılmış sermayesinin, tamamı “Geçmiş Yıl Karları” hesabında bulunan tutarlardan karşılanmak suretiyle 397.256.000-TL (üçyüzdoksanyedimilyonikiyüzellialtıbin Türk Lirası)’na yükseltilmesine,
- Artırıma konu “Geçmiş Yıl Karları”nın “Sermaye” hesabına aktarılması ve aktarımın mali müşavirlik raporu ile tevsik edilmesi hususları ile ilgili olarak gerekli işlemlerin tesis edilmesine,
- Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek beheri 1,-TL (bir Türk Lirası) nominal değerli 198.628.000 adet payın, 433.172 adedinin A Grubu nama yazılı ve 198.194.828 adedinin B Grubu nama yazılı pay olarak çıkarılmasına, sermaye artırımı ile ilgili yasal süreçlerin tamamlanmasını takiben A Grubu pay sahibine payı oranında A Grubu payların, B Grubu pay sahiplerine payları oranında B Grubu payların kaydi sistem esaslarına uygun şekilde dağıtılmasına,
karar verilmiştir.

Bu özel durum açıklamasının Türkçe ve İngilizce metinleri arasında bir farklılık olması durumunda Türkçe metin geçerli olacaktır.

02 Ocak 2024Borçlanma Aracı İhraç Belgesi

29.12.2023 tarihli açıklamamıza konu olan; yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak ve vadesi en fazla 5 yıl olmak üzere çeşitli vadelerde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilebilecek 5.000.000.000 Türk Lirası(Beş Milyar Türk Lirası) nominal değeri aşmayacak şekilde borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2023 tarih ve 81/1797 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu ihraca ilişkin Başvuru Formu, İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki ekte yer almaktadır.


Borçlanma Aracı İhraç Belgesi

2023

Tarih Konu
11 Aralık 20232023 Finansal Yılına İlişkin Yönetim Beklentileri Revizyonu

Şirketimizin 31 Ocak 2024'de sona eren 2023 finansal yılına ilişkin beklenti revizyonu ilişikte sunulmaktadır.


2023 Finansal Yılına İlişkin Yönetim Beklentileri Revizyonu
19 Eylül 20232023 Finansal Yılına İlişkin Yönetim Beklentileri Revizyonu

Şirketimizin 31 Ocak 2024'de sona eren 2023 finansal yılına ilişkin beklenti revizyonu ilişikte sunulmaktadır.


2023 Finansal Yılına İlişkin Yönetim Beklentileri Revizyonu
06 Eylül 2023Nitelikli Yatırımcıya Sabit Faizli Özel Sektör Tahvil İhracı - 366 gün vadeli

01.11.2022 tarihli açıklamamızda, yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak ve vadesi en fazla 5 yıl olmak üzere çeşitli vadelerde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilebilecek 5.000.000.000 Türk Lirası (Beş Milyar Türk Lirası) nominal değeri aşmayacak şekilde borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştu.

Bu kapsamda, Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara, 500.000.000 TL nominal değerli, 366 gün vadeli, sabit faizli, üç ayda bir kupon ödemeli tahvile ilişkin satış işlemi bugün (06.09.2023) itibarıyla tamamlanmıştır.

06 Eylül 2023Nitelikli Yatırımcıya Sabit Faizli Özel Sektör Tahvil İhracı - 735 gün vadeli

01.11.2022 tarihli açıklamamızda, yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak ve vadesi en fazla 5 yıl olmak üzere çeşitli vadelerde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilebilecek 5.000.000.000 Türk Lirası (Beş Milyar Türk Lirası) nominal değeri aşmayacak şekilde borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştu.

Bu kapsamda, Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara, 500.000.000 TL nominal değerli, 735 gün vadeli, sabit faizli, üç ayda bir kupon ödemeli tahvile ilişkin satış işlemi bugün (06.09.2023) itibarıyla tamamlanmıştır.

19 Temmuz 2023YK Görev Dağılımı ve Komite Değişiklikleri

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından;

- Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin görev dağılımının aşağıdaki biçimde değiştirilmesine;
Ragıp Ersin Akarlılar – İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Başkanı
İbrahim Tamer Haşimoğlu – İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

- Denetim Komitesi’ne bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Nedim Nahmias ve İbrahim Tamer Haşimoğlu’nun atanmasına ve Komite Başkanlığı’na İbrahim Tamer Haşimoğlu’nun seçilmesine,

- Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Tamer Haşimoğlu’nun Riskin Erken Saptanması Komitesi’ne atanmasına ve Komite Başkanı olarak seçilmesine

karar verilmiştir.

19 Temmuz 2023Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Atama

22.06.2023 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere; Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Sn. Ahmet Fadıl Ashaboğlu ve Sn. Nevzat Aydın’ın, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış olan Kurumsal Yönetim Tebliği (II – 17.1)’nin 4.3.6 - g maddesindeki “Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması” hükmü çerçevesinde, 17/07/2023 tarihi itibariyle bağımsızlık vasfını kaybedecek olmaları nedeniyle 17/07/2023 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde istifa dilekçelerini Şirketimize sunmuşlardır.

Kurumsal Yönetim Komitesi’nin önerisi ve değerlendirmesi çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından; Sayın Ahmet Fadıl Ashaboğlu’dan boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Sayın İbrahim Tamer Haşimoğlu'nun, Sayın Nevzat Aydın’dan boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Sayın Nedim Nahmias’ın aday gösterilmesinin olumlu karşılanmasına karar verilmiş ve Sayın İbrahim Tamer Haşimoğlu ile Sayın Nedim Nahmias’ın seleflerinin görev süresini tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere, 17/07/2023 tarihinden geçerli olacak şekilde, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmaları hususu Sermaye Piyasası Kurulu’nun uygunluk görüşüne sunulmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 18/07/2023 tarihli yazısı ile Sayın İbrahim Tamer Haşimoğlu ve Sayın Nedim Nahmias’ın, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6. nolu maddesinde yer verilen şartları taşıdıklarına ilişkin bağımsızlık beyanları ve özgeçmişleri dikkate alınarak, anılan yönetim kurulu bağımsız üye adayları hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği hususu Şirketimize bildirilmiş olup, Sayın İbrahim Tamer Haşimoğlu ve Sayın Nedim Nahmias seleflerinin görev süresini tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmışlardır.

Sayın İbrahim Tamer Haşimoğlu ve Sayın Nedim Nahmias’ın özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları ilişikte sunulmaktadır.


İbrahim Tamer Haşimoğlu

Nedim Nahmias
22 Haziran 2023 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerinde Gerçekleşecek Değişiklik
Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Sn. Ahmet Fadıl Ashaboğlu ve Sn. Nevzat Aydın, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış olan Kurumsal Yönetim Tebliği (II – 17.1)’nin 4.3.6 - g maddesindeki “Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması” hükmü çerçevesinde, 17/07/2023 tarihi itibariyle bağımsızlık vasfını kaybedeceklerdir. Bu nedenle Sn. Ahmet Fadıl Ashaboğlu ve Sn. Nevzat Aydın bağımsız yönetim kurulu üyeliği ve komitelerde icra edilen görevlerin etkin şekilde yürütülmesini teminen 17/07/2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek şekilde istifa dilekçelerini Şirketimize sunmuşlardır.

Şirketimiz Genel Kurul’u tarafından belirlenmiş olan bağımsız üye sayısının yeniden sağlanabilmesi için gerekli işlemler Şirketimiz tarafından başlatılmış olup, en geç mevcut bağımsız üyelerimizin istifalarının geçerlilik tarihine kadar yeni atamaların yapılması öngörülmektedir.
21 Haziran 2023 JCR-ER Kredi Derecelendirme Notu

Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating, Şirketimizi çok yüksek düzeyde yatırım yapılabilir kategoride değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notunu "AA+ (tr)", Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notunu "J1+ (tr)", görünümlerini ise "Stabil Görünüm" olarak teyit etmiştir. JCR Eurasia Rating, Şirketimizin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Kurum Kredi Rating Notunu Türkiye Cumhuriyeti ülke notu ve görünümü ile paralel olacak şekilde "BB/Negatif Görünüm" olarak belirlemiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.


2023 Kredi Notu
08 Haziran 2023GES Başvuru Sonucu

“28.02.2023 tarihli özel durum açıklamamızda, merkez ofis ve elektrik sayaçları şirkete ait olan cadde mağazalarının elektrik ihtiyacını sürdürülebilir kaynaklardan karşılamak amacıyla Güneş Enerji Santrali kurulumu için ''Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'' (“Yönetmelik”) çerçevesinde çağrı mektubu başvurusu yapıldığı bildirilmişti. Yönetmelik kapsamında yapmış olduğumuz başvuru doğrultusunda; kurulması planlanan lisanssız elektrik üretim tesisinin ilgili trafo merkezine bağlantısı için kapasitenin dolmuş olması nedeniyle, TEİAŞ tarafından olumsuz görüş oluşturulmuş, başvurumuz teknik değerlendirmeye alınamayarak reddedilmiştir. All Blue sürdürlebilirlik stratejimiz ve 2050 yılına kadar iklim pozitif şirket olma hedefi doğrultusunda çalışmalarımızın devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız”

08 Haziran 20232023 Finansal Yılına İlişkin Yönetim Beklentileri

Şirketimizin 31 Ocak 2024'de sona erecek olan 2023 finansal yılına ilişkin beklentileri ilişikte sunulmaktadır.


2023 Finansal Yılına İlişkin Yönetim Beklentileri
08 Haziran 2023Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri 2022

Şirketimizin İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esasları uyarınca hazırlanan ve mali yıl içerisinde gerçekleştirilmesi öngörülen yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemlerinin kapsamına, şartlarına, beklenen işlem hacimlerine ve piyasa koşullarına uygunluğunun tespitinde kullanılan yöntem ve prosedürlere ilişkin bilgiler ilişikteki tabloda yer almaktadır.

Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17-1 Kurumsal Yönetim Tebliği 10 (2) hükmü uyarınca Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri Raporunun kabulüne ve sonuç bölümünün Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile kamuya açıklanmasına karar verilmiştir:

“Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri II.17.1 sayılı Tebliği’ne istinaden Şirket’imizin Erak Giyim San. ve Tic. A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden ticari mal alım işlemlerinin kamuya açıklanan 01.02.2022-31.01.2023 finansal tablolarına göre oluşan satışların maliyetine olan oranı, Tebliğ’de belirlenen %10’luk oranın üzerinde (%38,22) olup; 01.02.2023-31.01.2024 özel hesap döneminde de aynı nitelikteki işlemlerin bahse konu %10’luk oranı aşması ve belirlenen esaslara uygun olarak devam etmesi öngörülmektedir.

• Mavi’nin iç prosedürlerinde yer aldığı üzere, satın alma, kategori, ürün geliştirme ekipleri senede iki defa denim üreticileri için scorecard değerlendirmesi yapar. Buna göre çalışılacak üreticiler ve her üreticiye tayin edilecek kapasite ve senelik sipariş adedi de buradan çıkan puanlama sonucuna göre belirlenir. 01.02.2022-31.01.2023 özel hesap döneminde tedarikçiler puanlanmış olup buna göre Erak, denim üreticileri arasındaki puanlamada ilk sırada yer almaktadır.

• Erak Giyim, Mavi’ye 2022 yılı içerisinde yapmış olduğu satışları ile diğer alıcılarına yapmış olduğu benzer nitelikli ham maddeden üretilen satışları birim satış fiyatı bazında karşılaştırmış olup, söz konusu karşılaştırma neticesinde Mavi’ye yapılan satış bedelinin emsaline uygun olduğu sonucuna vardığını tarafımıza iletilmiştir.

İşbu raporda; Erak Giyim San. ve Tic. A.Ş.’nden gerçekleştirilen ticari mal alım işlemlerinin koşulları ve fiyat belirleme yöntemi açıklanarak işlemlerin piyasa koşullarına uygun olduğu hakkında bilgi sunulmuştur.”


Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri 2022
25 Mayıs 2023Eflatun Hisse Alım Opsiyonu Sözleşmesi Süre Uzatımı

Şirketimiz Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Fatma Elif Akarlılar ve Seyhan Akarlılar (“Opsiyona Tabi Hisse Sahipleri”) arasında 30 Nisan 2017 tarihinde imzalanmış ve temel esasları Şirketimiz paylarının halka arzına ilişkin izahnamenin 21.7 numaralı bölümünde kamuya açıklanmış olan ve 20 Mayıs 2020 tarihli Süre Uzatımına İlişkin Ek Protokol ile 1 Şubat 2021 tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süreyle uzatılan, bağlı ortaklığımız Eflatun Giyim Yatırım Ticaret Anonim Şirketi (“Eflatun”)’nin sermayesinin %49’una tekabül eden payların (“Opsiyona Tabi Hisseler”) Şirketimiz tarafından satın alınmasına ilişkin opsiyon hakkını düzenleyen Hisse Alım Opsiyonu Sözleşmesi’nde (“Sözleşme”) belirtilen hisse alım opsiyonu kullanım süresi opsiyonun vade tarihi olan 1 Şubat 2024’den itibaren geçerli olacak şekilde 5 (beş) yıl süreyle Ek Protokol ile uzatılmıştır.

Ek Protokol ile aynı zamanda, Sözleşme’de yer alan ve “hisse alım opsiyonunun sadece yılda bir kez Opsiyona Tabi Hisseler’in tamamı için kullanılabileceğini” belirten düzenleme; “hisse alım opsiyonunun sadece yılda bir kez ve Opsiyona Tabi Hisseler’in tamamı için kullanabileceği gibi, sadece yılda bir kez ve Opsiyona Tabi Hisse Sahiplerinin birbirlerinden bağımsız olarak sahip oldukları Opsiyona Tabi Hisseler’in en az %50’si olmak kaydıyla, farklı oranlardaki hisseler için de kullanılabileceği” şeklinde değişiklik yapılmıştır.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

23 Mayıs 2023Bedelsiz Sermaye Artırımı Tescil

Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı "Geçmiş Yıl Karları" hesabında bulunan tutarlardan karşılanmak suretiyle 99.314.000- TL'dan 198.628.000- TL'na artırılmasına ilişkin işlemler kapsamında Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin ek'te yer alan şekilde tadili İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 22.05.2022 tarihinde tescil edilerek 22.05.2023 tarih ve 10835 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.

15 Mayıs 2023Bedelsiz Sermaye Artırımı İhraç Belgesi ve Hak Kullanım Tarihi

Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı "Geçmiş Yıl Karları" hesabında bulunan tutarlardan karşılanmak suretiyle 99.314.000-TL (doksandokuzmilyonüçyüzondortbin Türk Lirası)'ndan 198.628.000-TL (yüzdoksansekizmilyon altıyüzyirmisekizbin Türk Lirası)'na artırılması işlemleri kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 12 Mayıs 2022 tarihinde onaylanan ihraç belgesi ekte yer almaktadır. Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 16.05.2023 olarak belirlenmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

13 Mayıs 2023Bağımsız Denetim Şirketi Tescil ve TTSG İlanı

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 1 Şubat 2023 – 31 Ocak 2024 özel hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 27 Nisan 2023 tarihli Genel Kurul Kararı 12/05/2023 tarihinde tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.

13 Mayıs 2023Olağan Genel Kurul Tescil

Şirketimizin 27 Nisan 2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 12/05/2023 tarihinde tescil edilmiştir.

12 Mayıs 2023Sermaye Artırımı SPK Onayı

03.04.2023 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurmuş olduğumuz, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı "Geçmiş Yıl Karları" hesabında bulunan tutarlardan karşılanmak suretiyle 99.314.000-TL (doksandokuzmilyonüçyüzondortbin Türk Lirası)’ndan 198.628.000-TL (yüzdoksansekizmilyon altıyüzyirmisekizbin Türk Lirası)'na artırılmasına ilişkin işlemler kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, 11.05.2023 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni'nde ilan edildiği üzere onaylanmıştır.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

27 Nisan 2023Genel Kurul Toplantı Sonucu

27 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilen 1 Şubat 2022 – 31 Ocak 2023 özel hesap dönemine ait Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarına ilişkin Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.


Toplantı Tutanağı
Hazır Bulunanlar Listesi

27 Nisan 2023Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı

27 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilen 1 Şubat 2022 – 31 Ocak 2023 özel hesap dönemine ait Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 15'nci maddesine ve Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak ekteki kar dağıtım tablosunda yer alan şekilde kar dağıtılması ve nakden gerçekleştirilecek kar dağıtımına 10 Mayıs 2023 tarihinden itibaren başlanması hususları kabul edilmiştir.


Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı
27 Nisan 2023Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçiminin Genel Kurulca Onaylanması

27 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilen 1 Şubat 2022 – 31 Ocak 2023 özel hesap dönemine ait Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 1 Şubat 2023 – 31 Ocak 2024 özel hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş’nin seçilmesi kabul edilmiştir.

27 Nisan 2023Yönetim Kurulu Üyeleri Görev Dağılımı

Şirketimizin 27 Nisan 2023 tarihli yönetim kurulu kararı ile;

- Yönetim Kurulu Başkanlığına Ragıp Ersin Akarlılar,

- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Ahmet F. Ashaboğlu
seçilmişlerdir.

27 Nisan 2023Komite Üyeliklerinin Belirlenmesi

Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca kurulan Yönetim Kurulu Komiteleri'nden;

- Denetim Komitesi'nin iki üyeden oluşmasına, Denetim Komitesi'ne, bağımsız yönetim kurulu üyeleri Nevzat Aydın ve Ahmet Fadıl Ashaboğlu'nun atanmasına ve komite başkanlığına Ahmet Fadıl Ashaboğlu'nun seçilmesine;

- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, Kurumsal Yönetim Komitesi'ne, yönetim kurulu başkanı Ragıp Ersin Akarlılar, bağımsız yönetim kurulu üyesi Zeynep Yalım Uzun ve Şirket'in yatırımcı ilişkileri direktörü Duygu İnceöz'ün atanmasına ve komite başkanlığına Zeynep Yalım Uzun’un seçilmesine;

- Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne, yönetim kurulu başkanı Ragıp Ersin Akarlılar, bağımsız yönetim kurulu üyesi Ahmet Fadıl Ashaboğlu ve Şirket'in mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı (CFO) Bige İşcan Aksaray’ın atanmasına ve komite başkanlığına Ahmet Fadıl Ashaboğlu'nun seçilmesine karar verilmiştir

3 Nisan 2023 Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu

Şirketimizin, 500.000.000-TL (beşyüz milyon Türk Lirası) tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 99.314.000-TL (doksandokuzmilyonüçyüzondortbin Türk Lirası)'lık çıkarılmış sermayesinin, tamamı "Geçmiş Yıl Karları" hesabında bulunan tutarlardan karşılanmak suretiyle 198.628.000-TL (yüzdoksansekizmilyon altıyüzyirmisekizbin Türk Lirası)'na yükseltilmesine ilişkin olarak ihraç edilen 99.314.000-TL (doksandokuzmilyonüçyüzondortbin Türk Lirası) itibari değerdeki paylara ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin tadiline uygunluk görüşü verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na 03.04.2023 tarihinde başvuru yapılmıştır.

Bu özel durum açıklamasının Türkçe ve İngilizce metinleri arasında bir farklılık olması durumunda Türkçe metin geçerli olacaktır.

31 Mart 2023İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı 2.YK Kararı

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 31/03/2023 tarihli kararında;

Yönetim Kurulu’nun 14/03/2023 tarih ve 2023/10 sayılı kararı ile Şirketimizin, 500.000.000-TL (beşyüz milyon Türk Lirası) tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 99.314.000-TL (doksandokuzmilyonüçyüzondortbin Türk Lirası)’lık çıkarılmış sermayesinin, tamamı “Geçmiş Yıl Karları” hesabında bulunan tutarlardan karşılanmak suretiyle 198.628.000-TL (yüzdoksansekizmilyonaltıyüzyirmisekizbin Türk Lirası)'na yükseltilmesine ilişkin olarak;

1. Artırıma konu 99.314.000-TL (doksandokuzmilyonüçyüzondortbin Türk Lirası) tutarındaki “Geçmiş Yıl Karları”nın “Sermaye” hesabına aktarıldığı,

2. Bahse konu aktarımın Nazalı Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen 24/03/2023 tarih ve YMM/2738/2023/795 - 26 sayılı yeminli mali müşavirlik raporu ile tespit edildiği

anlaşılmıştır.

Bu çerçevede,

1. Sermaye artırım işlemlerinin tamamen ve usulüne uygun olarak sonuçlandırıldığı hususunun Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine,
2. Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 6’ncı maddesinin ekli şekilde yeni şeklinin kabul edilmesine ve uygun görüş alınmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu’na sunulmasına,
3. Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına,
4. İhraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmasını ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 6’ncı maddesinin yeni şekline Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görüş verilmesini takiben, ilgili resmi kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve diğer yasal işlemlerin ikmal edilmesi için Şirketimiz Genel Müdürlüğü’nün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Esas Sözleşme Tadil Metni

30 Mart 2023Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi YK Kararı

Yönetim Kurulumuz tarafından, Denetimden Komitesi'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 1 Şubat 2023 – 31 Ocak 2024 özel hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

14 Mart 2023İlişkili Taraf İşlemleri

Makroekonomik ve politik koşullardaki dalgalanmalar yakın dönemli finansal planlarımızın revize edilmesini gerekli kılmıştır. Şirket faaliyetlerinin bir parçasını teşkil eden ilişkili taraf işlemleri ile ilgili öngörü ve planlama yapılması da bu revizyon sürecinin tamamlanması sonrasında mümkün olabilecektir. Bu husus dikkate alınarak, Şirket'in "İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esaslar" başlıklı iç düzenlemesinde Şirketimiz Yönetim Kurulu'na tanınmış olan yetki çerçevesinde, 01.02.2022 – 31.01.2023 özel hesap döneminde gerçekleştirilmesi öngörülen sürekli ilişkili taraf işlemlerine ilişkin esasları belirleyen Yönetim Kurulu çerçeve kararının Şirket'in 01.02.2022 – 31.01.2023 özel hesap dönemine ilişkin finansal beklentileri kamuya açıklanıncaya kadar ertelenmesine karar verilmiştir. Yönetim Kurulu çerçeve kararı, alınacağı tarihte, mali yıl başlangıcından itibaren gerçekleşen sürekli ilişkili taraf işlemlerini de kapsayacak ve bu işlemler için de sonuç doğuracaktır.

14 Mart 2023Ücretlendirme Politikası Güncelleme

Şirketimizin güncellenen Ücretlendirme Politikası ekte yer almakta olup, ayrıca www.mavicompany.com web sitemizin Yatırımcı İlişkileri sekmesinde yayınlanmıştır.

Ücretlendirme Politikası

14 Mart 2023Kar Dağıtım Teklifi YK Kararı

Yönetim Kurulumuz tarafından 14.03.2023 tarihinde;
- 01.02.2022 – 31.01.2023 özel hesap dönemine ilişkin 1.431.517.141,03 TL'lik bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karından brüt 429.455.142,31 TL'nin, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 15'nci maddesine ve Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak ekteki kar dağıtım tablosunda gösterilen şekilde dağıtılması, ve nakden gerçekleştirilecek kar dağıtımına 10 Mayıs 2023 tarihinden itibaren başlanması

hususlarının 1 Şubat 2022 – 31 Ocak 2023 tarihli özel hesap dönemine ilişkin faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Kar Dağıtım Teklifi YK Kararı

14 Mart 2023İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı YK Kararı

Yönetim Kurulu tarafından;
- Şirketimizin 500.000.000-TL (beşyüz milyon Türk Lirası) tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 99.314.000-TL(doksandokuzmilyonüçyüzondortbin Türk Lirası)'lık çıkarılmış sermayesinin, tamamı "Geçmiş Yıl Karları" hesabında bulunan tutarlardan karşılanmak suretiyle 198.628.000-TL (yüzdoksansekizmilyonaltıyüzyirmisekizbin Türk Lirası)'na yükseltilmesine, - Artırıma konu "Geçmiş Yıl Karları"nın "Sermaye" hesabına aktarılması ve aktarımın yeminli mali müşavirlik raporu ile tevsik edilmesi hususları ile ilgili olarak gerekli işlemlerin tesis edilmesine,

- Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek beheri 1,-TL (bir Türk Lirası) nominal değerli 99.314.000 adet payın, 216.586 adedinin A Grubu nama yazılı ve 99.097.414 adedinin B Grubu nama yazılı pay olarak çıkarılmasına, sermaye artırımı ile ilgili yasal süreçlerin tamamlanmasını takiben A Grubu pay sahibine payı oranında A Grubu payların, B Grubu pay sahiplerine payları oranında B Grubu payların kaydi sistem esaslarına uygun şekilde dağıtılmasına, karar verilmiştir.

28 Şubat 2023GES Yatırım Planı

“Mavi, All Blue sürdürülebilirlik stratejisi ve 2050 yılına kadar iklim pozitif şirket olma hedefi doğrultusunda, kendi güneş enerjisi santralini kurmak üzere harekete geçti. Hali hazırda yenilenebilir enerji alımı yapılan merkez ofis ve elektrik sayaçları şirkete ait olan cadde mağazalarının elektrik ihtiyacını sürdürülebilir kaynaklardan karşılamak amacıyla, Eskişehir ili Sivrihisar ilçesi Yenice Mahallesi’nde 8.308,30 MWp / 6.600 MWe kapasiteli bir Güneş Enerji Santrali kurulumu için ''Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'' çerçevesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na çağrı mektubu başvurusu yapıldı. Çağrı mektubunun olumlu sonuçlanması ve enerji bağlantı anlaşması sonrasında proje detayları hakkında kamuoyu ile bilgi paylaşılacaktır.

16 Şubat 2023Ülkemizde Yaşana Deprem Felaketi Hakkında

“Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya olmak üzere on ilimizi vuran deprem felaketinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Mavi Ailesi olarak, toplumun, çalışanlarımızın, bayilerimizin, üreticilerimizin ve tüm canlıların ihtiyaçları en büyük önceliğimiz. Yaraları hep birlikte sarmak için tüm gücümüzle, resmi ve sivil kurumlarla iş birliği içinde hareket ediyoruz.

-İlk andan itibaren acil ihtiyaçların karşılanması için maddi desteğimizi AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve Ahbap ’a yönlendirdik.

- Kızılay aracılığıyla öncelikli ihtiyaç olarak belirlenen kışlık ürünlerimizi bölgeye ulaştırdık.

-Daimi destekçisi olduğumuz ve bölgede aktif kurtarma çalışmalarında görev alan GEA ekibinin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz.

-Daimi destekçisi olduğumuz Encander aracılığıyla, bölgedeki hayvanları korumaya ve ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz.

Depremden etkilenen bölgede yaklaşık 400 çalışanımız bulunuyor. Afet bölgesinde yaşayan tüm Mavi çalışanları ve bayileri için bölgedeki üreticilerimizle el ele vererek Kahramanmaraş, Malatya, Diyarbakır ve Şanlıurfa olmak üzere dört ilde güvenli alanlar oluşturduk. Bu barınma alanlarına; ısıtma, gıda, battaniye, giyim, ayakkabı, temizlik, hijyen, çocuk bezi vb temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere tırlarımızı gönderdik.

14 Şubat 2023 itibariyle 24’ü kendi mağazamız, 8’i bayi ve korner olmak üzere 32 satış noktamız kapalı bulunuyor. Güvenlik çalışmaları tamamlandıkça uygun olan mağazalarımızı yeniden satışa açıyoruz. Önümüzdeki dönemde 17 mağaza ve 6 satış noktasının en az 2 ay süreyle kapalı kalmaya devam edeceğini öngörüyoruz. Bu mağaza ve toptan satış noktaları Türkiye satış gelirlerinin yaklaşık %4.3’ünü oluşturuyor.

Depremin etkisi altındaki bölgelerde Mavi olarak çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve toplumun yanı başında olmaya devam edeceğiz. Depremde hayatını kaybeden üç çalışma arkadaşımıza ve tüm yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.”

16 Şubat 2023Deprem Felaketine İlişkin Bağış ve Yardımlar hk. YK Kararı

“Yönetim Kurulumuzun 15/02/2023 tarihli kararı uyarınca ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/02/2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı çerçevesinde; 06/02/2023 tarihinde on ilimizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle, yaşanmakta olan bu olağanüstü süreçte, doğrudan ve/veya bağış toplamaya yasal yetkili kılınmış kurum ve kuruluşlar aracılığıyla ve ihtiyaçlar doğrultusunda depremzedelere ayni ve/veya nakdi bağış ve yardımlarında bulunulmasına, 2022 yılı olağan genel kurul toplantısında genel kurul onayına sunularak pay sahiplerine kapsamlı bilgi verilmesine, bağış ve yardımlara ilişkin olarak genel kurul onayı ile artırılacak olan 2023 yılına ilişkin yeni bağış tutarı limitinden düşülmek üzere yardım yapılmasına karar verilmiştir.”

16 Şubat 2023İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esaslar İç Düzenleme Değişikliği

Şirketimizin halka arz izahnamesinin “17.4 İhraççı’nın Kurulun kurumsal yönetim ilkeleri karşısındaki durumunun değerlendirilmesi hakkında açıklama” başlıklı maddesinde açıklanan , "İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esaslar" başlıklı Şirketimiz iç düzenlemesi (“İç Düzenleme”) ile ilişkili taraf işlemlerine ilişkin gözetim,raporlama ve kamuyu aydınlatma esaslar ve bu esaslara ilişkin kriterler belirlenmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde;

- İç Düzenleme’de yer alan ve süreklilik arz etmeyen işlemlerde önemlilik eşiği kriteri olarak belirlenmiş olan “brüt kar” kriterinin, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine paralel şekilde “hasılat” kriteri ile değiştirilmesine,

- İç Düzenleme’de yer alan hükümler uyarınca sürekli ilişkili taraf işlemlerine ilişkin Denetim Komitesi çalışmalarında önemlilik eşiği uygulanmamasının Denetim Komitesi üzerindeki gözetim yükümlülüğünü arttırdığı ve İç Düzenleme uyarınca düşük tutarlı sürekli ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak yapılan kamuyu aydınlatmanın yatırımcı kararlarını etkileyecek nitelikte olmadığı hususları dikkate alınarak ve süreklilik arz etmeyen ilişkili taraf işlemleri için öngörülmüş olan eşik ile oransal paralelliğin sağlanmasını teminen İç Düzenleme’de sürekli ilişkili taraf işlemleri için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan “hasılat” ve “satışların maliyeti” kriterlerine dayalı olarak %1’lik önemlilik sınırı getirilmesine,

karar verilmiştir. Yukarıda belirtilen değişiklikler ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak İç Düzenleme’de yapılan değişiklere ilişkin olup, Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış olan II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin “İlişkili Taraflarla Gerçekleştirilecek İşlemler” başlıklı 9’uncu maddesi ile “Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler” başlıklı 10’uncu maddesinden kaynaklanan yükümlülükleri saklıdır.

Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde; işbu değişikliğin 01.02.2023 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde uygulanmasına ve konu hakkında Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda gerekli açıklamaların yapılmasına karar verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

2022

Tarih Konu
19 Eylül 20222022 Finansal Yılına İlişkin Yönetim Beklentileri Revizyonu

Şirketimizin 31 Ocak 2023'de sona eren 2022 finansal yılına ilişkin beklenti revizyonu ilişikte sunulmaktadır.


2022 Finansal Yılına İlişkin Yönetim Beklentileri Revizyonu

15 Eylül 2022Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Başvurusu

Yönetim Kurulumuz tarafından 12.09.2022 tarihinde Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 7. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, toplamda 5.000.000.000.-TL (Beş Milyar Türk Lirası) nominal değeri aşmayacak şekilde, vadesi en fazla 5 yıl olmak üzere çeşitli vadelerde, yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış ve/veya tahsisli satış yöntemleriyle bir veya birden çok seferde borçlanma aracı ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin tarih, tutar, vade, faiz ve satış şekli dahil koşulların belirlenmesi ve bu çerçevede ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin tüm kararların alınması için Şirket’in Genel Müdürlüğü’ne yetki verilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların ve sair tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi için Şirket’i temsil etmeye Şirket Genel Müdürü (“CEO”) ile Şirket’in mali işlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı’nın (“CFO”) müştereken yetkili kılınmasına karar verildiği hususları 12.09.2022 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmuştu. Bu kapsamda, bugün, Şirketimizce yurtiçinde 5.000.000.000 Türk Lirası (Beş Milyar Türk Lirası) nominal değeri aşmayacak şekilde borçlanma aracı ihraç edilebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.

12 Eylül 2022Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulumuz tarafından 12.09.2022 tarihinde Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 7. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, toplamda 5.000.000.000.-TL (Beş Milyar Türk Lirası) nominal değeri aşmayacak şekilde, vadesi en fazla 5 yıl olmak üzere çeşitli vadelerde, yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış ve/veya tahsisli satış yöntemleriyle bir veya birden çok seferde borçlanma aracı ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin tarih, tutar, vade, faiz ve satış şekli dahil tüm koşulların belirlenmesi ve bu çerçevede ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin tüm kararların alınması için Şirket’in Genel Müdürlüğü’ne yetki verilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların ve sair tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi için Şirket’i temsil etmeye Şirket Genel Müdürü (“CEO”) ile Şirket’in mali işlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı’nın (“CFO”) müştereken yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

30 Haziran 2022JCR-ER Kredi Derecelendirme Notu

Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating, Şirketimizi çok yüksek düzeyde yatırım yapılabilir kategoride değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notunu "AA+ (tr)", Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notunu "J1+ (tr)", görünümlerini ise "Stabil" olarak belirlemiştir. JCR Eurasia Rating, Şirketimizin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Kurum Kredi Rating Notunu Türkiye Cumhuriyeti ülke notu ve görünümü ile paralel olacak şekilde "BB/Stabil" olarak belirlemiştir.

Derecelendirme Notu

10 Haziran 2022Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri 2022

Şirketimizin İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esasları uyarınca hazırlanan ve mali yıl içerisinde gerçekleştirilmesi öngörülen yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemlerinin kapsamına, şartlarına, beklenen işlem hacimlerine ve piyasa koşullarına uygunluğunun tespitinde kullanılan yöntem ve prosedürlere ilişkin bilgiler ilişikteki tabloda yer almaktadır.

Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17-1 Kurumsal Yönetim Tebliği 10 (2) hükmü uyarınca Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri Raporunun kabulüne ve sonuç bölümünün Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile kamuya açıklanmasına karar verilmiştir: “Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri II.17.1 sayılı Tebliği’ne istinaden Şirket’imizin Erak Giyim San. ve Tic. A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden ticari mal alım işlemlerinin kamuya açıklanan 01.02.2021-31.01.2022 finansal tablolarına göre oluşan satışların maliyetine olan oranı, Tebliğ’de belirlenen %10’luk oranın üzerinde (%31,9) olup; 01.02.2022-31.01.2023 özel hesap döneminde de aynı nitelikteki işlemlerin bahse konu %10’luk oranı aşması ve belirlenen esaslara uygun olarak devam etmesi öngörülmektedir.

• Mavi’nin iç prosedürlerinde yer aldığı üzere, satın alma, kategori, ürün geliştirme ekipleri senede iki defa denim üreticileri için scorecard değerlendirmesi yapar. Buna göre çalışılacak üreticiler ve her üreticiye tayin edilecek kapasite ve senelik sipariş adedi de buradan çıkan puanlama sonucuna göre belirlenir. 01.02.2021-31.01.2022 özel hesap döneminde tedarikçiler puanlanmış olup buna göre Erak, denim üreticileri arasındaki puanlamada ilk sırada yer almaktadır.

• Erak Giyim, Mavi’ye 2021 yılı içerisinde yapmış olduğu satışları ile diğer alıcılarına yapmış olduğu benzer nitelikli ham maddeden üretilen satışları birim satış fiyatı bazında karşılaştırmış olup, söz konusu karşılaştırma neticesinde Mavi’ye yapılan satış bedelinin emsaline uygun olduğu sonucuna vardığını tarafımıza iletilmiştir.

İşbu raporda; Erak Giyim San. ve Tic. A.Ş.’nden gerçekleştirilen ticari mal alım işlemlerinin koşulları ve fiyat belirleme yöntemi açıklanarak işlemlerin piyasa koşullarına uygun olduğu hakkında bilgi sunulmuştur.”

Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri 2022

09 Haziran 20222022 Finansal Yılına İlişkin Yönetim Öngörüleri

Şirketimizin 31 Ocak 2023'de sona eren 2022 finansal yılına ilişkin beklentileri ilişikte sunulmaktadır.

2022 Finansal Yılına İlişkin Yönetim Öngörüler

31 Mayıs 2022Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Atama

Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Zeynep Yalım Uzun Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak görevlendirilmiştir.

31 Mayıs 2022Yönetim Kurulu Üye Değişikliği

Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Yonca Dervişoğlu 30/05/2022 tarihi itibariyle Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliği görevinden ayrılmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Yonca Dervişoğlu’ndan boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Kurumsal Yönetim Komitesi’nin önerisi doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu’nun 363’üncü maddesi uyarınca selefinin görev süresini tamamlamak ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmak üzere Sayın Zeynep Yalım Uzun’u atamıştır.

Zeynep Yalım Uzun’un özgeçmişi ektedir. Pay sahiplerimizin bilgisine sunarız.

Zeynep Yalım Uzun Özgeçmiş

18 Mayıs 2022Güncel Ana Sözleşme

27 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilen 1 Şubat 2021 – 31 Ocak 2022 özel hesap dönemine ait Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanan, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 245.000.000 TL'ndan 500.000.000 TL'na yükseltilmesi, kayıtlı sermaye geçerlilik süresinin 2022-2026 olarak belirlenmesi ve Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı "Geçmiş Yıl Karları" hesabında bulunan tutarlardan karşılanmak suretiyle 49.657.000,- TL'dan 99.314.000,- TL'na artırılmasına ilişkin işlemler kapsamında Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin tadili İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 13 Mayıs 2022 tarihinde tescil edilmiş olup güncel ana sözleşme ekte yer almaktadır.

Güncel Ana Sözleşme

13 Mayıs 2022Bağımsız Denetim Şirketi Tescil ve TTSG İlanı

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 1 Şubat 2022 – 31 Ocak 2023 özel hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 27 Nisan 2022 tarihli Genel Kurul Kararı 13/05/2022 tarihinde tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.

13 Mayıs 2022Sermaye ve Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırım Kararı Tescili

27 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilen 1 Şubat 2021 – 31 Ocak 2022 özel hesap dönemine ait Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanan, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 245.000.000 TL'ndan 500.000.000 TL'na yükseltilmesi, kayıtlı sermaye geçerlilik süresinin 2022-2026 olarak belirlenmesi ve Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı "Geçmiş Yıl Karları" hesabında bulunan tutarlardan karşılanmak suretiyle 49.657.000,- TL'dan 99.314.000,- TL'na artırılmasına ilişkin işlemler kapsamında Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin ek'te yer alan şekilde tadili İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 13 Mayıs 2022 tarihinde tescil edilmiştir.

13 Mayıs 2022Olağan Genel Kurul Tescili

Şirketimizin 27 Nisan 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 13/05/2022 tarihinde tescil edilmiştir.

6 Mayıs 2022Sermaye Artırım İhraç Belgesi SPK Onayı

Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı “Geçmiş Yıl Karları” hesabında bulunan tutarlardan karşılanmak suretiyle 49.657.000,- TL (kırkdokuzmilyonaltıyüzelliyedibin Türk Lirası)’dan 99.314.000,- TL (doksandokuzmilyonüçyüzondortbin Türk Lirası)’na artırılması işlemleri kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 05 Mayıs 2022 tarihinde onaylanan ihraç belgesi ekte yer almaktadır.

Bedelsiz payların dağıtımı ile ilgili işlemlerin 27 Nisan 2022 tarihli Şirketimiz olağan genel kurul toplantısında onaylanan sermaye artırımı ile ilgili esas sözleşme tadilinin İstanbul Ticaret Sicili tarafından tescil edilmesini takiben gerçekleştirileceği hususunu pay sahiplerimizin bilgisine arz ederiz.

Sermaye Artırım İhraç Belgesi SPK Onayı

27 Nisan 2022Yönetim Kurulu Komiteleri Atama

Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca kurulan Yönetim Kurulu Komiteleri'nden;

- Denetim Komitesi'nin iki üyeden oluşmasına, Denetim Komitesi'ne, bağımsız yönetim kurulu üyeleri Nevzat Aydın ve Ahmet Fadıl Ashaboğlu'nun atanmasına ve komite başkanlığına Ahmet Fadıl Ashaboğlu'nun seçilmesine;

- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, Kurumsal Yönetim Komitesi'ne, yönetim kurulu başkanı Ragıp Ersin Akarlılar, bağımsız yönetim kurulu üyesi Yonca Dervişoğlu ve Şirket'in yatırımcı ilişkileri direktörü Duygu İnceöz'ün atanmasına ve komite başkanlığına Yonca Dervişoğlu’nun seçilmesine;

- Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne, yönetim kurulu başkanı Ragıp Ersin Akarlılar, bağımsız yönetim kurulu üyesi Ahmet Fadıl Ashaboğlu ve Şirket'in mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı (CFO) Bige İşcan Aksaray’ın atanmasına ve komite başkanlığına Ahmet Fadıl Ashaboğlu'nun seçilmesine karar verilmiştir.

27 Nisan 2022Yönetim Kurulu Üyeleri Görev Dağılımı

Şirketimizin 27 Nisan 2022 tarihli yönetim kurulu kararı ile;

- Yönetim Kurulu Başkanlığına Ragıp Ersin Akarlılar,

- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Ahmet F. Ashaboğlu

seçilmişlerdir.

27 Nisan 2022Sermaye Artırımı GK Onayı

27 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilen 1 Şubat 2021 – 31 Ocak 2022 özel hesap dönemine ait Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 245.000.000 TL'ndan 500.000.000 TL'na yükseltilmesi, kayıtlı sermaye geçerlilik süresinin 2022-2026 olarak belirlenmesi ve Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı "Geçmiş Yıl Karları" hesabında bulunan tutarlardan karşılanmak suretiyle 49.657.000,- TL'dan 99.314.000,- TL'na artırılmasına ilişkin işlemler kapsamında Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin ek’te yer alan şekilde tadili onaylanmıştır.

Bedelsiz payların dağıtımı ile ilgili işlemlerin 27/04/2022 tarihli Şirketimiz olağan genel kurul toplantısında onaylanan sermaye artırımı ile ilgili esas sözleşme tadilinin İstanbul Ticaret Sicili tarafından tescil edilmesini takiben gerçekleştirileceği hususunu pay sahiplerimizin bilgisine arz ederiz.

27 Nisan 2022Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırım GK Kararı

27 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilen 1 Şubat 2021 – 31 Ocak 2022 özel hesap dönemine ait Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 245.000.000 TL'ndan 500.000.000 TL'na yükseltilmesi, kayıtlı sermaye geçerlilik süresinin 2022-2026 olarak belirlenmesi ve Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı "Geçmiş Yıl Karları" hesabında bulunan tutarlardan karşılanmak suretiyle 49.657.000,- TL'dan 99.314.000,- TL'na artırılmasına ilişkin işlemler kapsamında Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin ek’te yer alan şekilde tadili onaylanmıştır.

27 Nisan 2022Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi GK Kararı

27 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilen 1 Şubat 2021 – 31 Ocak 2022 özel hesap dönemine ait Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 1 Şubat 2022 – 31 Ocak 2023 özel hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş’nin seçilmesi kabul edilmiştir.

27 Nisan 2022Kar Dağıtım Teklifi GK Onayı

27 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilen 1 Şubat 2021 – 31 Ocak 2022 özel hesap dönemine ait Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 1 Şubat 2021 – 31 Ocak 2022 tarihli özel hesap dönemine ilişkin karın Şirket Esas Sözleşmesi'nin 15'nci maddesine ve Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak ekteki kar dağıtım tablosunda yer alan şekilde dağıtılması ve nakden gerçekleştirilecek kar dağıtımına 16 Ağustos 2022 tarihinden itibaren başlanması hususları kabul edilmiştir.

27 Nisan 2022Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu

27 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilen 1 Şubat 2021 – 31 Ocak 2022 özel hesap dönemine ait Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarına ilişkin Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Hazır Bulunanlar Listesi

14 Mart 2022İlişkili Taraf İşlemleri Erteleme

Makroekonomik ve jeopolitik koşulların yakın dönemde sebep olduğu olağandışı dalgalanmalar finansal planlarımızın revize edilmesini gerekli kılmıştır. Şirket faaliyetlerinin bir parçasını teşkil eden ilişkili taraf işlemleri ile ilgili öngörü ve planlama yapılması da bu revizyon sürecinin tamamlanması sonrasında mümkün olabilecektir. Bu husus dikkate alınarak, Şirket'in "İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esaslar" başlıklı iç düzenlemesinde Şirketimiz Yönetim Kurulu'na tanınmış olan yetki çerçevesinde, 01.02.2022 – 31.01.2023 özel hesap döneminde gerçekleştirilmesi öngörülen sürekli ilişkili taraf işlemlerine ilişkin esasları belirleyen Yönetim Kurulu çerçeve kararının Şirket'in 01.02.2022 – 31.01.2023 özel hesap dönemine ilişkin finansal beklentileri kamuya açıklanıncaya kadar ertelenmesine karar verilmiştir. Yönetim Kurulu çerçeve kararı, alınacağı tarihte, mali yıl başlangıcından itibaren gerçekleşen sürekli ilişkili taraf işlemlerini de kapsayacak ve bu işlemler için de sonuç doğuracaktır.

14 Mart 2022Kar Dağıtım Teklifi YK Kararı

Yönetim Kurulumuz tarafından 14.03.2022 tarihinde; Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

- 01.02.2021 – 31.01.2022 özel hesap dönemine ilişkin 401.429.040,00 TL'lik bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karından brüt 120.428.712,01 TL'nin, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 15'nci maddesine ve Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak ekteki kar dağıtım tablosunda gösterilen şekilde dağıtılması, ve

- nakden gerçekleştirilecek kar dağıtımına 16 Ağustos 2022 tarihinden itibaren başlanması hususlarının 1 Şubat 2021 – 31 Ocak 2022 tarihli özel hesap dönemine ilişkin faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Kar Dağıtım Teklifi YK Kararı

24 Şubat 2022Rusya Faaliyetlerine İlişkin Açıklama

“Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II-15.1 "Özel Durumlar Tebliği"nin, "Haber ve söylentilerin doğrulanması" başlığını taşıyan 9'uncu maddesi hükümleri kapsamında Mavi’nin Rusya’daki faaliyetleriyle ilgili kamuyounu bilgilendirmek istiyoruz.

Şirketimizin Ukrayna’da herhangi bir monobrand mağazası veya etkin faaliyeti bulunmamaktadır. Rusya’da ise, 19’u şirket yönetiminde ve 17’si bayi olmak üzere toplam 36 mağazada hizmet verilmekte, tüm bu satış noktaları ağırlıklı olarak Moskova ve St. Petersburg civarında yer almaktadır. Rusya’nın toplam satışlarımız içindeki payı %2,1 seviyesindedir. Bölgedeki gelişmelerin şirketimiz faaliyetleri üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.”

19 Ocak 2022Mavi’nin ilk sürdürülebilirlik raporu yayında

Dünyanın öncü jean markalarından biri olarak, 30 yıllık denim uzmanlığımızla, her zaman ileriye bakmaya, en iyiye ulaşma yolculuğumuzda Mavi kalitesini odağımıza alarak tutkuyla çalışmaya devam ediyoruz. Değerlerimiz ve kurumsal kültürümüzden güç alıyor, daha iyi bir Mavi ile daha iyi bir dünyanın mümkün olacağına inanıyoruz. Yeniyi denemekten ve keşfetmekten hiç vazgeçmeden lider marka sorumluluğuyla hareket ediyoruz.

‘All Blue. Daha Mavi. Daha İyi. Hepimizin Mavi’si’ sürdürülebilirlik stratejimiz bugünden başlayarak yarını en iyiye ulaştırma hedefimizin temelini oluşturacak. İnsan, Çevre, Toplum ve Denim’i odağına alan All Blue yaklaşımımızla ‘Güçlendiriyor, Koruyor, Dönüştürüyor ve Harekete Geçiriyoruz.’ Sürdürülebilirlik Stratejimizin detayları, ÇSY performansımız ve sürdürülebilirlik ile ilgili gelecek hedeflerimizi içeren ilk Sürdürülebilirlik Raporu’muz https://www.mavi.com/sustainability adresindeki kurumsal web sitemize yüklenmiştir.

18 Ocak 2022Kayıtlı Sermaye Tavanı ve İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı SPK Başvurusu

17.01.2022 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurmuş olduğumuz Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 245.000.000 TL'ndan 500.000.000 TL'na yükseltilmesi, kayıtlı sermaye geçerlilik süresinin 2022-2026 olarak belirlenmesi ve Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı "Geçmiş Yıl Karları" hesabında bulunan tutarlardan karşılanmak suretiyle 49.657.000,- TL'dan 99.314.000,- TL'na artırılmasına ilişkin işlemler kapsamında Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin tadiline uygunluk görüşü verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmiştir.

17 Ocak 2022Kayıtlı Sermaye Tavanı ve İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı YK Kararı

Yönetim Kurulumuz tarafından,.

- Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 245.000.000,- TL (ikiyüzkırbeşmilyon Türk Lirası)'dan 500.000.000,- TL (beşyüzmilyon Türk Lirası)'na yükseltilmesine,.

- Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı "Geçmiş Yıl Karları" hesabında bulunan tutarlardan karşılanmak suretiyle 49.657.000,- TL (kırkdokuzmilyonaltıyüzelliyedibin Türk Lirası)'dan 99.314.000,- TL (doksandokuzmilyonüçyüzondortbin Türk Lirası)'na artırılmasına, sermaye artırımı işlemlerinin kayıtlı sermaye tavan artırımı ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin güncellenmesi işlemleri ile birlikte gerçekleştirileceği hususu dikkate alınarak esas sermaye sistemine ilişkin usul ve esaslara uygun olarak tamamlanmasına,.

- Kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi, kayıtlı sermaye geçerlilik süresinin belirlenmesi ve iç kaynaklardan sermaye artırımı nedeniyle Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil edilmesine,.

- Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesine ilişkin tadil tasarısının Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanması ve Şirketimiz Genel Kurulu tarafından kabul edilmesi koşullarının sağlanmasını takiben ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmesine ve bahse konu onayın alınmasını takiben diğer yasal işlemlerin ikmal edilmesine,.

- Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek beheri 1,- TL (bir Türk Lirası) nominal değerli 49.657.000 (kırkdokuzmilyonaltıyüzelliyedibin) adet payın, 108.293 adedinin A Grubu nama yazılı ve 49.548.707 adedinin B grubu nama yazılı pay olarak çıkarılmasına, sermaye artırımı ile ilgili yasal süreçlerin tamamlanmasını takiben A Grubu pay sahibine payı oranında A Grubu payların, B Grubu pay sahiplerine payları oranında B Grubu payların kaydi sistem esaslarına uygun şekilde dağıtılmasına karar verilmiştir..

Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesine tadil tasarısı ilişikte sunulmaktadır.

Sermaye ve Paylar YK Kararı

13 Ocak 2022BIST Sürdürülebilirlik Endeksi

Şirketimiz son dönemde sürdürülebilirlik konusunda attığı önemli adımlarla Borsa İstanbul (BIST) Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer almaya hak kazandı. İlgili basın bülteni ekte bulabilirsiniz.

BIST Sürdürülebilirlik Basın Bülteni

2021

Tarih Konu
7 Aralık 20212021 Finansal Yılına İlişkin Yönetim Beklentileri Revizyonu

Şirketimizin 31 Ocak 2022'de sona eren 2021 finansal yılına ilişkin beklenti revizyonu ilişikte sunulmaktadır.

2021 Finansal Yılına İlişkin Yönetim Beklentileri Revizyonu

15 Eylül 2021İlişkili Taraf İşlemleri 2021

Şirketimizin İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esasları uyarınca hazırlanan ve mali yıl içerisinde gerçekleştirilmesi öngörülen yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemlerinin kapsamına, şartlarına, beklenen işlem hacimlerine ve piyasa koşullarına uygunluğunun tespitinde kullanılan yöntem ve prosedürlere ilişkin bilgiler ilişikteki tabloda yer almaktadır.

İlişkili Taraf İşlemleri 2021

14 Eylül 20212021 Finansal Yılına İlişkin Yönetim Öngörüleri

Şirketimizin 31 Ocak 2022'de sona eren 2021 finansal yılına ilişkin beklentileri ekte sunulmaktadır.

2021 Finansal Yılına İlişkin Yönetim Öngörüleri

1 Eylül 2021The Rivet Awards’dan Mavi’ye ikinci kez “En Sürdürülebilir Koleksiyon” Ödülü

Türkiye’nin öncü jean ve hazır giyim markası Mavi, global denim modasında sürdürülebilir çözümleri benimseyen, en yenilikçi ve yaratıcı markaların ödüllendirildiği “The Rivet Awards” kapsamında “En Sürdürülebilir Koleksiyon” ödülüne layık görüldü.

Dünyanın en önemli sektörel yayınlarından Sourcing Journal’a bağlı Rivet, Las Vegas fuarı boyunca denim tasarımı, ürün geliştirme ve sürdürülebilirlik konusunda yaptığı yeniliklerle fark yaratan markaları değerlendirdi. Yapılan değerlendirmeler sonucu yedi farklı kategoride en iyi jean markaları ödüllendirildi. Mavi, 2019’da da “The Rivet Awards” tarafından aynı ödüle hak kazanmıştı.

Haberin detayları için tıklayın.

“Sürdürülebilirlik konusundaki öncü rolümüzü devam ettireceğiz”

“Mavi olarak çevreye olan duyarlılığımızı ve aldığımız aksiyonları her geçen gün bir adım öteye taşıyoruz diyen Mavi CEO’su Cüneyt Yavuz şunları söyledi: Küresel moda dünyasında söz sahibi jean ve lifestyle markalarından biri olarak, doğanın korunması ve çevresel etkilerin en aza indirilmesi için üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. İnsan, doğa, inovasyon, dijitalleşme ve verimlilikten güç alan değerlerimizle, All Blue adını verdiğimiz global stratejimizi “kaliteyle sürdürülebilir büyüme” üzerine kurduk. Bu anlayış doğaya olan sevgimizi yansıtan ve sürdürülebilir ürünlerden oluşan All Blue koleksiyonumuza da ilham verdi. Geçtiğimiz yıl iki kat büyüttüğümüz All Blue, inovatif tekniklerle daha az su ve enerji harcanarak, geri dönüştürülmüş pamuk, organik pamuk ve yeniden hayat bulan malzemelerle üretiliyor ve yüzde yüz vegan olma özelliği taşıyor. Sürdürülebilirlik konusunda üstlendiğimiz öncü rolün, müşteriler tarafından ilgiyle karşılanırken, uluslararası arenada da ödüllerle taçlandırılmış olmasından çok mutluyuz” dedi.

Mavi, sürdürülebilirlik konusundaki kararlı adımlarına global sürdürülebilirlik inisiyatiflerinde de yerini alarak devam ediyor.

UN Global Compact imzacısı olan Mavi, yakın zamanda CEO Water Mandate’ı de imzalayarak, sürdürülebilir su politikaları ve uygulamalarını küresel ölçekte desteklediğini ortaya koydu. Türkiye’de hazır giyim sektöründe CEO Water Mandate destekçileri arasına giren ilk marka olan Mavi, UN Global Compact liderliğinde yürütülen İklim Hedefi Hızlandırma Programı’na da katılarak bilime dayalı emisyon hedefleri belirleme süreçlerinde ilerleme kaydetmeyi amaçlıyor.

Türkiye’de hazır giyim alanında karbon ayak izini şeffaf bir şekilde açıklayan ilk marka olarak da dikkat çeken Mavi, geçtiğimiz sene, dünyanın en büyük çevresel raporlama platformu olan CDP (Carbon Disclosure Project) İklim Değişikliği Programı’na yaptığı raporlamayla, global sektör ortalamasının üzerinden performans sergileyerek B notu, aynı raporun Tedarikçi İlişkileri Derecelendirmesi (SER) sonuçlarına göre de A- skoru almıştı.

10 Haziran 2021SPK Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri Raporu

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17-1 Kurumsal Yönetim Tebliği 10 (2) hükmü uyarınca Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri Raporunun kabulüne ve sonuç bölümünün Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile kamuya açıklanmasına karar verilmiştir:

"Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II.17.1 sayılı Tebliğine istinaden Şirket'imizin Erak Giyim San. ve Tic. A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden ticari mal alım işlemlerinin kamuya açıklanan 01.02.2020-31.01.2021 finansal tablolarına göre oluşan satışların maliyetine olan oranı, Tebliğ'de belirlenen %10'luk oranın üzerinde (%30,3) olup; 01.02.2021-31.01.2022 özel hesap döneminde de aynı nitelikteki işlemlerin bahse konu %10'luk oranı aşması ve belirlenen esaslara uygun olarak devam etmesi öngörülmektedir.

• Mavi'nin iç prosedürlerinde yer aldığı üzere, satın alma, kategori, ürün geliştirme ekipleri senede iki defa denim üreticileri için scorecard değerlendirmesi yapar. Buna göre çalışılacak üreticiler ve her üreticiye tayin edilecek kapasite ve senelik sipariş adedi de buradan çıkan puanlama sonucuna göre belirlenir. 01.02.2020-31.01.2021 özel hesap döneminde tedarikçiler puanlanmış olup buna göre Erak, denim üreticileri arasındaki puanlamada ilk sırada yer almaktadır.

• Erak Giyim, Mavi'ye 2020 yılı içerisinde yapmış olduğu satışları ile diğer alıcılarına yapmış olduğu benzer nitelikli ham maddeden üretilen satışları birim satış fiyatı bazında karşılaştırmış olup, söz konusu karşılaştırma neticesinde Mavi'ye yapılan satış bedelinin emsaline uygun olduğu sonucuna vardığını tarafımıza iletilmiştir.

İşbu raporda; Erak Giyim San. ve Tic. A.Ş.'nden gerçekleştirilen ticari mal alım işlemlerinin koşulları ve fiyat belirleme yöntemi açıklanarak işlemlerin piyasa koşullarına uygun olduğu hakkında bilgi sunulmuştur."

28 Nisan 2021Yönetim Kurulu Komiteleri Atama

Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca kurulan Yönetim Kurulu Komiteleri'nden;

- Denetim Komitesi'nin iki üyeden oluşmasına, Denetim Komitesi'ne, bağımsız yönetim kurulu üyeleri Nevzat Aydın ve Ahmet Fadıl Ashaboğlu'nun atanmasına ve komite başkanlığına Ahmet Fadıl Ashaboğlu'nun seçilmesine;

- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, Kurumsal Yönetim Komitesi'ne, yönetim kurulu başkanı Ragıp Ersin Akarlılar, bağımsız yönetim kurulu üyesi Yonca Dervişoğlu ve Şirket'in yatırımcı ilişkileri direktörü Duygu İnceöz'ün atanmasına ve komite başkanlığına Yonca Dervişoğlu’nun seçilmesine;

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne, yönetim kurulu başkanı Ragıp Ersin Akarlılar, bağımsız yönetim kurulu üyesi Ahmet Fadıl Ashaboğlu ve Şirket'in mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı (CFO) Bige İşcan Aksaray’ın atanmasına ve komite başkanlığına Ahmet Fadıl Ashaboğlu'nun seçilmesine karar verilmiştir.

28 Nisan 2021Kar Dağıtım Teklifi GK Onayı

28 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilen 1 Şubat 2020 – 31 Ocak 2021 özel hesap dönemine ait Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 1 Şubat 2020 – 31 Ocak 2021 tarihli özel hesap dönemine ilişkin kar ile geçmiş yıl karlarının Şirket Esas Sözleşmesi'nin 15'nci maddesine ve Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak ekteki kar dağıtım tablosunda yer alan şekilde dağıtılması ve nakden gerçekleştirilecek kar dağıtımına 30 Temmuz 2021 tarihinden itibaren başlanması hususları kabul edilmiştir.

Kar Dağıtım Tablosu

28 Nisan 2021Bağımsız Denetim Kuruluşu GK Onayı

28 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilen 1 Şubat 2020 – 31 Ocak 2021 özel hesap dönemine ait Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 1 Şubat 2021 – 31 Ocak 2022 özel hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş’nin seçilmesi kabul edilmiştir.

28 Nisan 2021Yönetim Kurulu Üyeleri Görev Dağılımı

28 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilen 1 Şubat 2020 – 31 Ocak 2021 özel hesap dönemine ait Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Ragıp Ersin Akarlılar, Fatma Elif Akarlılar ve Ahmet Cüneyt Yavuz yönetim kurulu üyesi olarak, Ahmet F. Ashaboğlu, Nevzat Aydın ve Yonca Dervişoğlu bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

Şirketimizin 28 Nisan 2021 tarihli yönetim kurulu kararı ile;

28 Nisan 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararla şirketimizin Yönetim Kurulu'na seçilen kişiler kendi aralarında görev dağılımı yapmışlardır. Buna göre;

- Yönetim Kurulu Başkanlığına Ragıp Ersin Akarlılar,

- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Ahmet F. Ashaboğlu

seçilmişlerdir.

28 Nisan 2021Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu

28 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilen 1 Şubat 2020 – 31 Ocak 2021 özel hesap dönemine ait Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarına ilişkin Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Hazır Bulunanlar Listesi

31 Mart 2021Olağan Genel Kurul İlanı

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı, 1 Şubat 2020– 31 Ocak 2021 özel hesap dönemi çalışmalarını incelemek ve ekli gündemi görüşmek üzere 28 Nisan 2021 Çarşamba günü, saat 13:00, Sultan Selim Mah. Eski Büyükdere Cad. No:53 34418 Kağıthane İstanbul adresinde yapılacaktır.

Gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul ilan metni ve gündem maddeleri ile ilgili Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirler çerçevesinde, pay sahiplerimizin, genel kurul toplantısına fiziki ortamda katılımda bulunmaksızın elektronik ortamda katılım sağlamaları tavsiye edilmektedir.

Genel Kurul İlanı

Genel Kurul Bilgilendirme

31 Mart 2021Kar Dağıtım Teklifi YK Kararı

Yönetim Kurulumuzun 31 Mart 2021 tarihli toplantısında;

- 01.02.2020 – 31.01.2021 özel hesap dönemine ilişkin 5.911.620,61 TL’lik bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karından 1.773.486,18 TL brüt, geçmiş yıl karlarından 28.573.932,55 TL brüt olmak üzere toplam brüt 30.347.418,72 TL’nin, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 15'nci maddesine ve Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak ekteki kar dağıtım tablosunda gösterilen şekilde dağıtılması, ve nakden gerçekleştirilecek kar dağıtımına 30 Temmuz 2021 tarihinden itibaren başlanması hususlarının 1 Şubat 2020 – 31 Ocak 2021 tarihli özel hesap dönemine ilişkin faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Kar Dağıtım Teklifi

31 Mart 2021Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi YK Kararı

Yönetim Kurulumuz tarafından, Denetimden Komitesi'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 1 Şubat 2021 – 31 Ocak 2022 özel hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

29 Mart 2021İlişkili Taraf İşlemleri Raporu Erteleme

Dünya Sağlık Örgütü tarafından "pandemi" olarak tanımlanan ve küresel etkisini sürdürmekte olan COVID-19'un mevcut durum itibariyle Şirket'in faaliyetlerine ve bu faaliyetlerin bir parçasını teşkil eden ilişkili taraf işlemlerine ilişkin planlamalarda ve öngörülerde belirsizliğe yol açmaya devam ettiği hususu dikkate alınarak, Şirket'in "İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esaslar" başlıklı iç düzenlemesinde Şirketimiz Yönetim Kurulu'na tanınmış olan yetki çerçevesinde, 01.02.2021 – 31.01.2022 özel hesap döneminde gerçekleştirilmesi öngörülen sürekli ilişkili taraf işlemlerine ilişkin esasları belirleyen Yönetim Kurulu çerçeve kararının Şirket'in 01.02.2021 – 31.01.2022 özel hesap dönemine ilişkin finansal beklentileri kamuya açıklanıncaya kadar ertelenmesine karar verilmiştir. Yönetim Kurulu çerçeve kararı, alınacağı tarihte, mali yıl başlangıcından itibaren gerçekleşen sürekli ilişkili taraf işlemlerini de kapsayacak ve bu işlemler için de sonuç doğuracaktır.

26 Şubat 2021Kredi Derecelendirme Notu

“Kredi derecelendirme kuruluşu Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., Şirketimizin Uzun vadeli (Ulusal) kredi derecelendirme notunu (TR) AA-, Kısa vadeli (Ulusal) kredi derecelendirme notunu (TR) A1+ olarak derecelendirmiş, görünümü ise stabil olarak belirtmiştir.”

Kredi Derecelendirme Notu

2020

Tarih Konu
22 Aralık 2020Mavi CDP İklim Raporu

Türkiye'de hazır giyim alanında karbon ayak izini şeffaf bir şekilde açıklayan ilk marka olan Mavi, CDP Türkiye İklim Raporuyla B notu aldı. İlgili raporu ve konuya ilişkin basın bültenini ekte bulabilirsiniz.

Mavi CDP İklim Raporu

Basın Bülteni

16 Eylül 2020 İlişkili Taraf İşlemleri

Şirketimizin İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esasları uyarınca hazırlanan ve mali yıl içerisinde gerçekleştirilmesi öngörülen yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemlerinin kapsamına, şartlarına, beklenen işlem hacimlerine ve piyasa koşullarına uygunluğunun tespitinde kullanılan yöntem ve prosedürlere ilişkin bilgiler ilişikteki tabloda yer almaktadır.

Ek

14 Eylül 20202020 Finansal Yılına İlişkin Yönetim Öngörüleri

Şirketimizin 2020 finansal yılına ilişkin mevcut öngörüleri ilişikte sunulmaktadır.

Ek

13 Ağustos 2020Mavi 2Ç 2020 Faaliyet Değerlendirmesi

2020 yılı ikinci çeyrek ticari faaliyetlerine ilişkin yönetim değerlendirmesini ekte ve www.mavicompany.com web sitemizde bulabilirsiniz.

2Ç Faaliyet Değerlendirmesi

28 Temmuz 2020Bağımsız Denetim Şirketi TTSG İlanı

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 1 Şubat 2020 – 31 Ocak 2021 özel hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 16 Temmuz 2020 tarihli Genel Kurul Kararı 23 Temmuz 2020 tarihinde tescil edilmiş ve 27 Temmuz 2020 tarihli 10126 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

24 Temmuz 2020Bağımsız Denetim Kuruluşunun Tescili

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 1 Şubat 2020 – 31 Ocak 2021 özel hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 16 Temmuz 2020 tarihli Genel Kurul Kararı 23 Temmuz 2020 tarihinde tescil edilmiştir.

24 Temmuz 2020Olağan Genel Kurul Tescili

Şirketimizin 16 Temmuz 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 23 Temmuz 2020 tarihinde tescil edilmiştir.

16 Temmuz 2020Yönetim Kurulu Komiteleri Atama

Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca kurulan Yönetim Kurulu Komiteleri'nden;

- Denetim Komitesi'nin iki üyeden oluşmasına, Denetim Komitesi'ne, bağımsız yönetim kurulu üyeleri Nevzat Aydın ve Ahmet Fadıl Ashaboğlu'nun atanmasına ve komite başkanlığına Ahmet Fadıl Ashaboğlu'nun seçilmesine;

- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, Kurumsal Yönetim Komitesi'ne, yönetim kurulu başkanı Ragıp Ersin Akarlılar, bağımsız yönetim kurulu üyesi Nevzat Aydın ve Şirket'in yatırımcı ilişkileri direktörü Duygu İnceöz'ün atanmasına ve komite başkanlığına Nevzat Aydın'ın seçilmesine;

- Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne, yönetim kurulu başkanı Ragıp Ersin Akarlılar, bağımsız yönetim kurulu üyesi Ahmet Fadıl Ashaboğlu ve Şirket'in mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı (CFO) Bige İşcan Aksaray’ın atanmasına ve komite başkanlığına Ahmet Fadıl Ashaboğlu'nun seçilmesine karar verilmiştir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

16 Temmuz 2020Yönetim Kurulu Üyeleri Görev Dağılımı

Şirketimizin 16 Temmuz 2020 tarihli yönetim kurulu toplantısında;

- Yönetim Kurulu Başkanlığına Ragıp Ersin Akarlılar,

- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Seymur Tarı,

seçilmişlerdir.

16 Temmuz 2020Bağımsız Denetim Kuruluşu GK Onayı

16 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirilen 1 Şubat 2019 – 31 Ocak 2020 özel hesap dönemine ait Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 1 Şubat 2020 – 31 Ocak 2021 özel hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi kabul edilmiştir.

16 Temmuz 2020Kar Dağıtım Teklifi GK Onayı

16 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirilen 1 Şubat 2019 – 31 Ocak 2020 özel hesap dönemine ait Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, 2019 yılı net dağıtılabilir dönem karının tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınının Şirketimizin faaliyetleri üzerindeki etkileri göz önünde bulundurularak Şirketin ihtiyaç duyabileceği likiditenin desteklenmesi amacı ve gerekçesi ile kar payı dağıtımına konu edilmemesine karar verilmiştir.

Kar Dağıtım Tablosu

16 Temmuz 2020Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

16 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen 1 Şubat 2019 – 31 Ocak 2020 özel hesap dönemine ait Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarına ilişkin Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

Toplantı Tutanağı

Hazır Bulunanlar Listesi

11 Haziran 2020Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi YK Kararı

Yönetim Kurulumuz tarafından, Denetimden Komitesi'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 1 Şubat 2020 – 31 Ocak 2021 özel hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

11 Haziran 2020Olağan Genel Kurul Toplantı İlanı

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı, 1 Şubat 2019 – 31 Ocak 2020 özel hesap dönemi çalışmalarını incelemek ve ekli gündemi görüşmek üzere 16 Temmuz 2020 Perşembe günü, saat 14:00’da, Sultan Selim Mah. Eski Büyükdere Cad. No:53 34418 Kağıthane İstanbul adresinde yapılacaktır.

Gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul ilan metni ve gündem maddeleri ile ilgili Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirler çerçevesinde, pay sahiplerimizin, genel kurul toplantısına fiziki ortamda katılımda bulunmaksızın elektronik ortamda katılım sağlamaları tavsiye edilmektedir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

9 Haziran 2020İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılması

Şirketimizin 13 Mart 2018 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği üzere "İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esaslar" başlıklı Şirketimiz iç düzenlemesi uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu'nun, sürekli ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak, yıllık finansal tabloların kamuya açıklandığı tarihi izleyen iki hafta içerisinde planlanan işlemin tarafları, yıllık bütçe ve iş planlarına bağlı olarak beklenen işlem hacmi, sürekli ilişkili taraf işlemlerini düzenleyen önemli hüküm ve şartlar ve sürekli ilişkili taraf işlemleri kapsamında olan işlemlerin piyasa koşullarına uygun ve rekabet edebiliyor olmasını temini için uygulanacak yöntem ve prosedürler hakkında bir çerçeve karar alması gerekmektedir.

Şirketimizin 26 Mart 2020 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği üzere Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından yapılan değerlendirme neticesinde;

(1) Doğal afet, salgın hastalık, terörist faaliyetler, savaş, genel grev, iş yavaşlatma, iş durdurma, finansal piyasalarda ve makroekonomik koşullarda ortaya çıkan olağandışı durumlar ve/veya benzeri hallerin Şirket'in faaliyetlerine ve bu faaliyetlerin bir parçasını teşkil eden ilişkili taraf işlemlerine ilişkin planlamalarda ve öngörülerde belirsizliğe yol açtığı hallerde, bahse konu çerçeve kararın alınmasının ilk ara dönem finansal raporların kamuya açıklanacağı tarihe kadar ertelenebilmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi,

(2) Yönetim Kurulu'nun söz konusu erteleme kararını alabilmesi için Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin tamamının olumlu oyunun alınması,

hususlarını içeren bir hükmün "İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esaslar" başlıklı Şirketimiz iç düzenlemesine eklenmesine karar verilmiştir.

Bu defa, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından COVID-19 salgınının Şirket’in faaliyetlerine ve bu faaliyetlerin bir parçasını teşkil eden ilişkili taraf işlemlerine ilişkin planlamalarda ve öngörülerde belirsizliğe neden olmaya devam ettiği hususu dikkate alınarak;

(1) "İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esaslar" başlıklı Şirketimiz iç düzenlemesinin “Sürekli İlişkili Taraf İşlemleri” başlıklı 5’inci maddesinin “Genel Nitelikte Karar” alt başlığında yer alan ve sürekli ilişkili taraf işlemlerine ilişkin çerçeve kararın alınmasının en geç ilk ara dönem finansal raporların kamuya açıklanacağı tarihe kadar ertelenebileceğini öngören düzenlemede değişikliğe gidilerek Yönetim Kurulu’na çerçeve kararın alınması için herhangi bir süre kısıtlaması olmaksızın erteleme yetkisi verilmesine,

(2) “İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esaslar”ın “Sürekli İlişkili Taraf İşlemleri” başlıklı 5’inci maddesinin “Ara Dönemlerdeki Denetim Komitesi İncelemesi” alt başlığına, çerçeve kararın alınmasının ertelendiği hallerde ara dönemlere ilişkin denetim komitesi incelemesinin “İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esaslar”da belirtilen şekilde yapılamayabileceği hususu göz önünde bulundurularak, erteleme halinin ara dönem finansal tabloların yayımlandığı tarih(ler) itibariyle devam ettiği hallerde, ilgili ara dönemlere ilişkin Denetim Komitesi incelemesinin erteleme halinin sona erdiği tarihten sonra ilan edilecek ilk finansal tabloların yayımlanmasını takiben yapılacak Denetim Komitesi toplantısında gerçekleştirileceğini içeren bir hükmün eklenmesine, ve (3) tüm bu hususların Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine karar verilmiştir.

Erteleme kararının alınabilmesi için bağımsız yönetim kurulu üyelerinin tamamının olumlu oyunun alınması şartı “İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esaslar” başlıklı Şirketimiz iç düzenlemesindeki varlığını korumaya devam etmektedir.

9 Haziran 2020İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Erteleme Yapılması

Dünya Sağlık Örgütü tarafından "pandemi" olarak tanımlanan ve küresel etkisini sürdürmekte olan COVID-19'un mevcut durum itibariyle Şirket'in faaliyetlerine ve bu faaliyetlerin bir parçasını teşkil eden ilişkili taraf işlemlerine ilişkin planlamalarda ve öngörülerde belirsizliğe yol açmaya devam ettiği hususu dikkate alınarak, Şirket'in "İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esaslar" başlıklı iç düzenlemesinde Şirketimiz Yönetim Kurulu'na tanınmış olan yetki çerçevesinde, 01.02.2020 – 31.01.2021 özel hesap döneminde gerçekleştirilmesi öngörülen sürekli ilişkili taraf işlemlerine ilişkin esasları belirleyen Yönetim Kurulu çerçeve kararının Şirket’in 01.02.2020 – 31.01.2021 özel hesap dönemine ilişkin finansal beklentileri kamuya açıklanıncaya kadar ertelenmesine karar verilmiştir. Yönetim Kurulu çerçeve kararı, alınacağı tarihte, mali yıl başlangıcından itibaren gerçekleşen sürekli ilişkili taraf işlemlerini de kapsayacak ve bu işlemler için de sonuç doğuracaktır.

9 Haziran 2020SPK II.17-1 Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri Raporu

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17-1 Kurumsal Yönetim Tebliği 10 (2) hükmü uyarınca Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri Raporunun kabulüne ve sonuç bölümünün Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile kamuya açıklanmasına karar verilmiştir:

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri II.17.1 sayılı Tebliğine istinaden Şirket’imizin Erak Giyim San. ve Tic. A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden ticari mal alım işlemlerinin kamuya açıklanan 01.02.2019-31.01.2020 finansal tablolarına göre oluşan satışların maliyetine olan oranı, Tebliğ’de belirlenen %10’luk oranın üzerinde (%33,7) olup; 01.02.2020-31.01.2021 özel hesap döneminde de aynı nitelikteki işlemlerin bahse konu %10’luk oranı aşması ve belirlenen esaslara uygun olarak devam etmesi öngörülmektedir.

- Mavi’nin iç prosedürlerinde yer aldığı üzere, satın alma, kategori, ürün geliştirme ekipleri senede iki defa denim üreticileri için scorecard değerlendirmesi yapar. Buna göre çalışılacak üreticiler ve her üreticiye tayin edilecek kapasite ve senelik sipariş adedi de buradan çıkan puanlama sonucuna göre belirlenir. 01.02.2019-31.01.2020 özel hesap döneminde tedarikçiler puanlanmış olup buna göre Erak, denim üreticileri arasındaki puanlamada ilk sırada yer almaktadır.

- Erak Giyim, Mavi’ye 2019 yılı içerisinde yapmış olduğu satışları ile diğer alıcılarına yapmış olduğu benzer nitelikli ham maddeden üretilen satışları birim satış fiyatı bazında karşılaştırmış olup, söz konusu karşılaştırma neticesinde Mavi’ye yapılan satış bedelinin emsaline uygun olduğu sonucuna vardığını tarafımıza iletilmiştir. İşbu raporda; Erak Giyim San. ve Tic. A.Ş.’nden gerçekleştirilen ticari mal alım işlemlerinin koşulları ve fiyat belirleme yöntemi açıklanarak işlemlerin piyasa koşullarına uygun olduğu hakkında bilgi sunulmuştur.

20 Mayıs 2020Eflatun Hisse Alım Opsiyonu Sözleşmesi Süre Uzatımı

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca, Şirketimiz Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Mavi") ile Fatma Elif Akarlılar ve Seyhan Akarlılar arasında 30 Nisan 2017 tarihinde imzalanmış, ve temel esasları Şirketimiz paylarının halka arzına ilişkin izahnamenin 21.7 numaralı bölümünde kamuya açıklanmış olan bağlı ortaklığımız Eflatun Giyim Yatırım Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Eflatun") sermayesinin %49'una tekabül eden payların Şirketimiz tarafından satın alınmasına ilişkin opsiyon hakkını düzenleyen Hisse Alım Opsiyonu Sözleşmesi'nde ("Sözleşme") belirtilen hisse alım opsiyonu kullanım süresinin, COVID-19 salgınının Şirketimizin faaliyetlerine ve bu faaliyetlerin bir parçasını teşkil eden her türlü iş ve işleme ilişkin planlamalarda ve öngörülerde belirsizliğe yol açtığı hususu dikkate alınarak, opsiyonun vade tarihi olan 1 Şubat 2021'den itibaren geçerli olacak şekilde 3 (üç) yıl süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.

11 Mayıs 2020Mağaza Açılış Planı

19 Mart 2020 tarihinden itibaren kapalı olan mağazalarımızın açılış planları, çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlığını korumaya yönelik tüm hazırlıklar yapılarak, hijyen koşulları ve sosyal mesafeyle ilgili gerekli tüm aksiyonlar alınarak tamamlanmıştır.

Buna göre Türkiye’deki perakende ve bayi mağazalarımızdan; 13 cadde mağazasının 12 Mayıs 2020’de, ağırlığı cadde mağazası olan 83 mağazanın 14 Mayıs 2020’de, cadde ve avm olmak üzere 40 mağazanın 20 Mayıs 2020’de ve geri kalan tüm mağazaların 1 Haziran 2020 tarihinde açılarak faaliyetlerine başlaması planlanmaktadır. Pazardaki gelişmeler ve AVM yönetimlerinin kararları doğrultusunda mağaza açılış tarihlerinde ve adetlerinde bazı küçük değişiklikler olabilir.

Avrupa’daki bir adet perakende mağaza açılmış olup Kanada ve Rusya için yerel otoritelerin yönlendirmeleri beklenmektedir.”

8 Mayıs 2020Ücretlendirme Politikası Revizyonu

Şirketimizin güncellenen Ücretlendirme Politikası ekte yer almakta olup, ayrıca www.mavicompany.com web sitemizin Yatırımcı İlişkileri sekmesinde yayınlanmıştır.

Ücretlendirme Politikası

17 Nisan 2020Türkiye E-ticaretin Yeniden Açılması

COVID-19 pandemisi kapsamında 29 Mart’ta geçici olarak faaliyetine ara veren Mavi Türkiye online alışveriş sitesi ve e-ticaret kanalları, 17 Nisan’da yeniden açılmıştır. Bu süreçte; çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın sağlığını korumak amacıyla tüm hazırlıkların tamamlandığını, hijyen koşulları ve sosyal mesafeyle ilgili gerekli tüm aksiyonların alındığını paylaşmak isteriz.

2 Nisan 2020Yönetim Kurulu Kar Payı Dağıtılmaması Teklifi Kararı

Yönetim Kurulumuzun 2 Nisan 2020 tarihli toplantısında, 2019 yılı net dağıtılabilir dönem karının, tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınının Şirketimizin faaliyetleri üzerindeki etkileri göz önünde bulundurularak Şirketin ihtiyaç duyabileceği likiditenin desteklenmesi amacı ve gerekçesi ile kar payı dağıtımına konu edilmemesine ve bu hususun 1 Şubat 2019 – 31 Ocak 2020 tarihli özel hesap dönemine ilişkin faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Kar Dağıtım Tablosu

2 Nisan 2020 2020 Finansal Yılı Beklentilerinin Geri Çekilmesi

COVID-19 (Coronavirus) salgınının yol açtığı iş kesintileri ve belirsizlikler nedeniyle 12 Mart 2020'de açıkladığımız 2020 mali yıl beklentilerimizi geri çekiyor ve şu an için güncellenmiş bir öngörüde bulunmuyoruz.

2 Nisan 2020Covid-19 Salgını Etkisiyle Satış Faaliyetlerine Geçici Ara Verilmesi 2

Faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde yerel ve uluslararası sağlık yetkililerinin tavsiyelerini ve yönlendirmelerini uygulamaya devam ediyoruz. Bu dönemde kurum olarak aldığımız aksiyonları ve son gelişmeleri paylaşmak istiyoruz.

• Türkiye'deki tüm perakende ve franchise mağazalarımızın yanı sıra Almanya ve Kanada'daki perakende mağazalarımızı 19 Mart 2020 itibarıyla geçici olarak kapadığımızı duyurduk. Rusya'daki mağazalarımızı da 29 Mart itibarıyla, Rus hükümetinin kararları doğrultusunda, geçici olarak kapadık. Dolayısıyla, tüm Mavi mağazalarının ikinci bir açıklamaya kadar kapalı kalacağı bilgisini paylaşmak isteriz.

• Çalışanlarımızın ve halkımızın sağlığı için alınan önlemleri daha geniş kapsamlı desteklemek amacıyla, 29 Mart 2020 itibarıyla Türkiye'deki tüm e-ticaret kanallarındaki faaliyetlerimizi de geçici olarak durdurmaya karar verdik. Diğer pazarlarda (Kuzey Amerika, Almanya, Rusya) ise e-ticaret ve marketplace kanallarında satışlar devam etmektedir.

• Etkin ve esnek stok yönetimine odaklanmamız ve ürün yelpazemizin %50'sinden fazlasını jean’lerin oluşturması, öngörülemeyen olumsuz etkilerle daha verimli bir şekilde başa çıkmamıza destek olmaktadır. Tedarik, planlama ve kategori ekiplerimiz, bu sene gerekebilecek iptal ve ertelemeleri tespit etmek amacıyla tedarikçilerimizle tam bir işbirliği içinde çalışmalarını sürdürmektedir.

• Basic ve sezonsuz ürünler ile birlikte envanterimizin yaklaşık %70'i tek sezona odaklı olmayan ve gelecek sezonlarda satılmak üzere dönüştürülebilecek niteliktedir. Stoklarla bağlantılı etkilerin finansal durumumuza minimum yansıması için gerekli ve olası tüm aksiyonlar alınmaktadır.

• OPEX harcamaları tarafında ise sabit maliyetlerimizi olabildiğince azaltmanın yöntemleri üzerinde çalışıyoruz. Perakende sektörünün mevcut durumda mücbir sebepler altında olması, sözleşmelere bağlı yükümlülüklerimizin büyük kısmını gözden geçirmemize olanak veriyor. Zorunlu olmayan tüm işletme maliyetlerini ve sermaye harcamalarını durdurduk. Mağaza kiralarına gelince, mağazaların kapalı olduğu süreçte kira ödemesi yapılmamasına yönelik görüşmelerimiz devam ediyor.

• 31 Mart itibarıyla 3.844'ü Türkiye'de olmak üzere 4.172 çalışandan oluşan büyük bir aileyiz. T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca sağlanan “Kısa Çalışma Ödeneği”nden Türkiye’deki tüm çalışanlarımızın yararlanabilmesi amacıyla 1 Nisan - 30 Haziran 2020 dönemi için Türkiye İş Kurumu'na başvurumuzu yaptık ve ilgili kurumun onayını bekliyoruz. (Belirtilen tarihler sadece başvuru amaçlı olup mağazaların bu süre boyunca kapalı olacağı şeklinde yorumlanmamalıdır.)

• Faaliyette bulunduğumuz diğer ülkelerde de hükümetler benzer destekler sunuyor. Grup şirketlerimizin yönetim ekipleriyle birlikte ilgili ülkelerdeki başvurularımızı tamamlama sürecindeyiz ve gelişmeleri takip ediyoruz.

• Düşük borçlu sağlıklı bilanço yapımız sayesinde likidite zorluklarını uzun vadeli bir bakış açısıyla değerlendirebilme imkânına sahibiz. Bankalarda gerekli kredi limitlerini sağlamanın yanı sıra vadesi gelen öncelikli ödemeleri ertelemek için tedarikçi finansmanı seçeneklerini de araştırıyor ve devreye alıyoruz. Nakit pozisyonumuz, bugün itibarıyla iş sürekliliği planlarımızla uyumlu görünmektedir.

• Yönetim Kurulu, Covid-19 pandemisi nedeniyle yaşanan belirsiz durumu dikkate alarak şirketin sahip olduğu her türlü likit varlığı elde tutmanın değerli olduğunu değerlendirmiş ve 2019 mali yılı kârından kâr payı dağıtımı yapılmamasına karar vermiştir. Kâr payı dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisi, Temmuz ayı için planlanan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda hissedarların onayına sunulacaktır.

• COVID-19 (Coronavirus) salgınının yol açtığı iş kesintileri ve belirsizlikler nedeniyle 12 Mart 2020’de açıkladığımız 2020 mali yıl beklentilerimizi geri çekiyor ve şu an için güncellenmiş bir öngörüde bulunmuyoruz.

COVID-19 salgınının ticari faaliyetlerimiz üzerinde gelecekte nasıl bir etkisi olacağını rakamlarla öngörmek için henüz çok erken olsa da sağlam finansal yapımız ve Mavi ekibinin esnek yönetim kabiliyeti ile bu zor günleri geride bırakacağımıza inanıyoruz.

Tüm paydaşlarımızla iletişimimizi her zamanki gibi açık bir şekilde sürdürdüğümüzü ve kamuoyunu yeni gelişmeler meydana geldikçe bilgilendirmeye devam edeceğimizi belirtmek isteriz.

30 Mart 2020Covid-19 Salgını Etkisiyle Satış Faaliyetlerine Geçici Ara Verilmesi

18 Mart 2020 tarihli açıklamamızda Covid-19 pandemisine karşı alınan önlemler kapsamında Türkiye perakende ve franchise mağazaları ile Kanada ve Almanya'daki perakende mağazaların geçici süreliğine kapatıldığı duyurulmuştu. Bu tedirlere ilaveten Rusya'daki mağazaların Rus hükümeti kararlarıyla uyumlu olarak kapatılmasına ve Türkiye'deki online mağazamız mavi.com'un da hizmetine geçici süreliğine ara verilmesine karar verilmiştir.

KAP Link'i

26 Mart 2020İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Erteleme Yapılması

Dünya Sağlık Örgütü tarafından “pandemi” olarak tanımlanan ve küresel etkisini sürdürmekte olan COVID-19’un mevcut durum itibariyle Şirket’in faaliyetlerine ve bu faaliyetlerin bir parçasını teşkil eden ilişkili taraf işlemlerine ilişkin planlamalarda ve öngörülerde belirsizliğe yol açtığı hususu dikkate alınarak, Şirket’in "İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esaslar" başlıklı iç düzenlemesinde Şirketimiz Yönetim Kurulu’na tanınmış olan yetki çerçevesinde, 01.02.2020 – 31.01.2021 özel hesap döneminde gerçekleştirilmesi öngörülen sürekli ilişkili taraf işlemlerine ilişkin esasları belirleyen Yönetim Kurulu çerçeve kararının alınması ilk ara dönem finansal raporların kamuya açıklanacağı tarihe kadar ertelenmiştir.. Yönetim Kurulu çerçeve kararı, alınacağı tarihte, mali yıl başlangıcından itibaren gerçekleşen sürekli ilişkili taraf işlemlerini de kapsayacak ve bu işlemler için de sonuç doğuracaktır.

26 Mart 2020İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılması

Şirketimizin 13 Mart 2018 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği üzere "İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esaslar" başlıklı Şirketimiz iç düzenlemesi uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu'nun, sürekli ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak, yıllık finansal tabloların kamuya açıklandığı tarihi izleyen iki hafta içerisinde planlanan işlemin tarafları, yıllık bütçe ve iş planlarına bağlı olarak beklenen işlem hacmi, sürekli ilişkili taraf işlemlerini düzenleyen önemli hüküm ve şartlar ve sürekli ilişkili taraf işlemleri kapsamında olan işlemlerin piyasa koşullarına uygun ve rekabet edebiliyor olmasını temini için uygulanacak yöntem ve prosedürler hakkında bir çerçeve karar alması gerekmektedir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından yapılan değerlendirme neticesinde,

(1) Doğal afet, salgın hastalık, terörist faaliyetler, savaş, genel grev, iş yavaşlatma, iş durdurma, finansal piyasalarda ve makroekonomik koşullarda ortaya çıkan olağandışı durumlar ve/veya benzeri hallerin Şirket’in faaliyetlerine ve bu faaliyetlerin bir parçasını teşkil eden ilişkili taraf işlemlerine ilişkin planlamalarda ve öngörülerde belirsizliğe yol açtığı hallerde, bahse konu çerçeve kararın alınmasının ilk ara dönem finansal raporların kamuya açıklanacağı tarihe kadar ertelenebilmesi için Yönetim Kurulu’nun yetkilendirilmesi,

(2) Yönetim Kurulu’nun söz konusu erteleme kararını alabilmesi için Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri’nin tamamının olumlu oyunun alınması

hususlarını içeren bir hükmün "İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esaslar" başlıklı Şirketimiz iç düzenlemesine eklenmesine ve bu hususun Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ilan edilmesine karar verilmiştir.

19 Mart 2020COVID -19 Duyurusu

Mavi birliktelik ruhuyla yaşayan bir marka olarak, her zaman insan odaklı olmayı önceliği yapmıştır. Çalışanlarımız, müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve dokunduğumuz herkese değer vermek ve aynı itinayı göstermek bizim için çok önemli. Mavi’nin bu yaklaşımı küresel etkisini sürdüren COVID-19 pandemisine bakış açımıza da yön veriyor.

Küresel ölçekte ilk ve en önemli önceliğimiz tüm çalışanlarımızın ve tüketicilerimizin sağlığı ve güvenliğini sağlamaktır. Bu kapsamda yönetim kurulu kararıyla, 19 Mart 2020 tarihinden itibaren Türkiye’deki perakende ve franchise mağazalarımız ile, Almanya ve Kanada’daki perakende mağazalarımızın faaliyetlerine geçici bir süreyle ara veriyoruz. Bu süreç içinde her zamanki gibi çalışanlarımızın haklarını korumaya ve yanlarında olmaya büyük özen göstereceğiz. Müşterilerimize tüm dünyadaki online mağazalarımız ve mavi app’ten 7/24 hizmet vermeye devam edeceğiz.

Aynı kapsamda merkez ofislerimizdeki tüm çalışanlarımız için uzaktan tam zamanlı çalışma modeline geçiyoruz. Gerekli tüm hazırlıkları tamamlamanın yanı sıra operasyonlarımızı uzaktan sürdürebilmek için teknik altyapımızı da güçlendirdik. Herkesi Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı halk sağlığı yönlendirmelerine uymaya ve birbirleriyle ilgilenmeye teşvik ediyoruz.

Bu gelişmeler doğrultusunda şirketin iş sürekliliğini en doğru şekilde yönetmek üzere planlarımızı belirledik. Bu süreçte envanterimizi yönetmek için çeşitli önlemler alıyor, operasyonel ve sermaye harcamalarıyla ilgili planlarımızı aktif olarak revize ediyoruz. Şirketin finans yapısını korumak için nakit yönetimi konusunda tedbirli olmak amacıyla bankalardan gerektiğinde kullanılmak üzere kredi limitleri de sağlamış bulunuyoruz. Yerel ve küresel yetkililerin yönlendirmelerini sürekli takip ediyor, sağlıklı ve duyarlı kalmaya özen gösteriyoruz. Her zaman olduğu gibi tüm paydaşlarımızla iletişime açık olduğumuzu da belirtmek istiyoruz.

Mavi olarak bu zor dönemi hep birlikte başarıyla atlatacağımıza inanıyoruz.

12 Mart 20202020 Finansal Yılı Beklentileri Revizyon

Şirketimizin 2020 finansal yılına ilişkin beklentilerinde yapılan revizyon ilişikte sunulmaktadır.

Ek

2019

Tarih Konu
02 Aralık 20192019 Finansal Yılı Beklentileri Revizyon

Şirketimizin 2019 finansal yılına ilişkin beklentilerinde yapılan revizyon ilişikte sunulmaktadır.

Ek

13 Mayıs 2019Bağımsız Denetim Şirketi TTSG İlanı

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 1 Şubat 2019 – 31 Ocak 2020 özel hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 30 Nisan 2019 tarihli Genel Kurul Kararı 7 Mayıs 2019 tarihinde tescil edilmiş ve 13 Mayıs 2019 tarihli 9827 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

13 Mayıs 2019Güncel Esas Sözleşme

"Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesi ile "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin değiştirilmesine ilişkin Esas Sözleşme değişikliği 7 Mayıs 2019 tarihinde tescil edilmiş, 03 Mayıs 2019 tarih ve 9827 sayılı TTSG'de yayınlanmıştır. Son değişiklikleri içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte yer almaktadır.

Ek

7 Mayıs 2019Esas Sözleşme Değişikliği Tescili

"Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesi ile "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin değiştirilmesine ilişkin Esas Sözleşme değişikliği 7 Mayıs 2019 tarihinde tescil edilmiştir. Son değişiklikleri içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte yer almaktadır.

Ek

7 Mayıs 2019Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi Tescili

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 1 Şubat 2019 – 31 Ocak 2020 özel hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin eçilmesine ilişkin 30 Nisan 2019 tarihli Genel Kurul Kararı 7 Mayıs 2019 tarihinde tescil edilmiştir.

7 Mayıs 2019Olağan Genel Kurul Tescili

30 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilen 1 Şubat 2018 – 31 Ocak 2019 özel hesap dönemine ait Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 7 Mayıs 2019 tarihinde tescil edilmiştir.

30 Nisan 2019Genel Kurul Toplantı Sonucu

30 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilen 1 Şubat 2018 – 31 Ocak 2019 özel hesap dönemine ait Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarına ilişkin Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur. 

Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Hazır Bulunanlar Listesi

30 Nisan 2019Kar Payı Dağıtımına İlişkin GK Onayı

30 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilen 1 Şubat 2018 – 31 Ocak 2019 özel hesap dönemine ait Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, 2018 yılı net dağıtılabilir dönem karının Şirketimizin, uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit ve finansman politikaları dikkate alınarak, serbest nakdini arttırmak ve finansman giderlerini optimize etmek amacı ve gerekçesi ile kar payı dağıtımına konu edilmemesine karar verilmiştir.

Ek

30 Nisan 2019Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi GK Onayı

30 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilen 1 Şubat 2018 – 31 Ocak 2019 özel hesap dönemine ait Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 1 Şubat 2019 – 31 Ocak 2020 özel hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi kabul edilmiştir.

30 Nisan 2019Esas Sözleşme Değişikliği GK Onayı

30 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilen 1 Şubat 2018 – 31 Ocak 2019 özel hesap dönemine ait Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesi ile "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin ek'te yer alan şekilde değiştirilmesi onaylanmıştır.

Ek

30 Nisan 2019Yönetim Kurulu Görev Dağılımı

Şirketimizin 30 Nisan 2019 tarihli yönetim kurulu toplantısında; Yönetim Kurulu üyeleri kendi aralarında görev dağılımı yapmışlardır. Buna göre;

- Yönetim Kurulu Başkanlığına Ragıp Ersin Akarlılar,

- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Seymur Tarı,

seçilmişlerdir.

30 Nisan 2019Yönetim Kurulu Komiteleri Atama

Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca kurulan Yönetim Kurulu Komiteleri'nden;

- Denetim Komitesi'nin iki üyeden oluşmasına, Denetim Komitesi'ne, bağımsız yönetim kurulu üyeleri Nevzat Aydın ve Ahmet Fadıl Ashaboğlu'nun atanmasına ve komite başkanlığına Ahmet Fadıl Ashaboğlu'nun seçilmesine;

- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, Kurumsal Yönetim Komitesi'ne, yönetim kurulu başkanı Ragıp Ersin Akarlılar, bağımsız yönetim kurulu üyesi Nevzat Aydın ve Şirket'in yatırımcı ilişkileri direktörü Duygu İnceöz'ün atanmasına ve komite başkanlığına Nevzat Aydın'ın seçilmesine;

- Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne, yönetim kurulu başkanı Ragıp Ersin Akarlılar, bağımsız yönetim kurulu üyesi Ahmet Fadıl Ashaboğlu ve Şirket'in mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı (CFO) Bige İşcan Aksaray’ın atanmasına ve komite başkanlığına Ahmet Fadıl Ashaboğlu'nun seçilmesine karar verilmiştir.

26 Nisan 2019Ücretlendirme Politikası Değişikliği

Şirketimizin güncellenen Ücretlendirme Politikası ve söz konusu güncel Politika metnini içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almakta olup, ayrıca www.mavicompany.com web sitemizin Yatırımcı İlişkileri sekmesinde yayınlanmıştır.

Ek

1 Nisan 2019Olağan Genel Kurul

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı, 1 Şubat 2018 – 31 Ocak 2019 özel hesap dönemi çalışmalarını incelemek ve ekli gündemi görüşmek üzere 30 Nisan 2019 Salı günü, saat 10:00'da, Sultan Selim Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:53 34418 Kağıthane/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul ilan metni ve gündem maddeleri ile ilgili Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.

Davet İlan Metni

Genel Kurul Bilgilendirme

29 Mart 2019İlişkili Taraf İşlemleri

Şirketimizin İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esasları ("Esaslar") uyarınca, Şirketimizin yıllık finansal tablolarının kamuya açıklandığı tarihi izleyen iki hafta içerisinde, mali yıl başlangıcından itibaren gerçekleştirilen işlemler de dahil olmak üzere, mali yıl içerisinde gerçekleştirilmesi öngörülen yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemlerinin kapsamına, şartlarına, beklenen işlem hacimlerine ve piyasa koşullarına uygunluğunun tespitinde kullanılan yöntem ve prosedürlere ilişkin olarak çerçeve niteliğinde bir Yönetim Kurulu kararı alınması ve karara bağlanan hususların kamuya açıklanması gerekmektedir.

Konuya ilişkin Yönetim Kurulu kararı 29.03.2019 tarihinde alınmış olup, mali yıl içerisinde gerçekleştirilmesi öngörülen yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemlerinin kapsamına, şartlarına, beklenen işlem hacimlerine ve piyasa koşullarına uygunluğunun tespitinde kullanılan yöntem ve prosedürlere ilişkin bilgiler ilişikteki tabloda yer almaktadır.

Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17-1 Kurumsal Yönetim Tebliği 10 (2) hükmü uyarınca Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri Raporunun kabulüne ve sonuç bölümünün Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile kamuya açıklanmasına karar verilmiştir:

"Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II.17.1 sayılı tebliğine istinaden Şirketimizin Erak Giyim San. ve Tic. A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden ticari mal alım işlemlerinin kamuya açıklanan 01.02.2018-31.01.2019 finansal tablolarına göre oluşan satışların maliyetine olan oranı Tebliğ'de belirlenen %10'luk oranın fazlasına ulaşmış olup, 01.02.2019-31.01.2020 özel hesap döneminde de aynı nitelikteki işlemlerin belirlenen esaslara uygun olarak devam etmesi öngörülmektedir. İşbu raporda; Erak Giyim San. ve Tic. A.Ş.'nden gerçekleştirilen ticari mal alım işlemlerinin koşulları ve fiyat belirleme yöntemi açıklanarak işlemlerin piyasa koşullarına uygun olduğu hakkında bilgi sunulmuştur."

Ek

29 Mart 2019 Yönetim Kurulu Kar Payı Dağıtım Teklifi Kararı

Yönetim Kurulumuzun 29 Mart 2019 tarihli toplantısında, 2018 yılı net dağıtılabilir dönem karının Şirketimizin uzun vadeli stratejileri; yatırım, nakit ve finansman politikaları dikkate alınarak, serbest nakdini arttırmak ve finansman giderlerini optimize etmek amacı ve gerekçesi ile kar payı dağıtımına konu edilmemesine ve bu hususun 1 Şubat 2018 – 31 Ocak 2019 tarihli özel hesap dönemine ilişkin faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Ek

29 Mart 2019Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi YK Kararı

Yönetim Kurulumuz tarafından, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 1 Şubat 2019 – 31 Ocak 2020 özel hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

15 Mart 2019Esas Sözleşme Tadili Ticaret Bakanlığı Onayı

Şirket esas sözleşmesinin değişiklik tasarısı Ticaret Bakanlığı tarafından 14 Mart 2019 tarihinde onaylanmıştır.

15 Mart 20192019 Finansal Yılı Beklentileri

Şirketimizin 2019 finansal yılına ilişkin beklentileri ilişikte sunulmaktadır.

Ek

5 Mart 2019Esas Sözleşme tadili SPK onayı

İlgide kayıtlı özel durum açıklamamızda belirtilen Şirketimiz esas sözleşme değişikliklerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yapılan başvurumuz, 12.03.2019 tarihinde SPK tarafından onaylanmıştır.

Esas sözleşme değişiklik tasarıları, Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

5 Mart 2019Özet Bilgi / Esas Sözleşme Değişikliği Yönetim Kurulu Kararı

Şirketimizin 05.03.2019 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile :

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesi ile "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin ekte yer alan şekilde değiştirilmesine,

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin değiştirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvuruların yapılması ve diğer yasal işlemlerin ikmal edilmesi için Şirketimiz Genel Müdürlüğü'nün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Ek

4 Ocak 2019Üst Yönetim Değişikliği

Şirketimizin CFO'su Tuba Toprakçı Yılmaz'ın 29 Mart 2019 tarihinden itibaren görevinden ayrılması nedeniyle, aynı tarihte bu göreve Bige İşcan Aksaray başlayacaktır. Ekonomi dalında Boğaziçi Üniversitesi'nden lisans ve İşletme dalında Boston Üniversitesi'nden yüksek lisans diplomalarına sahip olan Bige İşcan Aksaray, kariyerine 1993 yılında Gillette Company'de başlamış ve finans departmanında çeşitli üst düzey görevlerde bulunmuştur. Bige İşcan Aksaray, 2005 yılından bu yana Avon Turkiye'de CFO olarak çalışmaktadır.

29 Kasım 20182018 Finansal Yılı Beklentileri Revizyon

Şirketimizin 2018 finansal yılına ilişkin beklentilerinde yapılan revizyon ilişikte sunulmaktadır.


Ek

2018

Tarih Konu
29 Kasım 20182018 Finansal Yılı Beklentileri Revizyon

Şirketimizin 2018 finansal yılına ilişkin beklentilerinde yapılan revizyon ilişikte sunulmaktadır.


Ek

7 Kasım 2018Dolaylı Ortaklık Yapısının Doğrudan Ortaklık Yapısına Dönüştürülmesi

Şirketimiz Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin toplamda %27,40 oranında dolaylı ortağı olan Hayriye Fethiye Akarlılar, Fatma Elif Akarlılar ve Seyhan Akarlılar; Şirketimizdeki toplam ortaklık oranı aynı kalmak üzere, %27,19 oranında doğrudan ve Blue International Holding B.V. vasıtasıyla %0,21 oranında dolaylı ortak haline gelmiştir.

Hayriye Fethiye Akarlılar, Fatma Elif Akarlılar ve Seyhan Akarlılar’ın doğrudan ortağı haline geldiği sermayeyi temsil eden A Grubu paylar Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 6. maddesi uyarınca B Grubu paylara dönüşmüştür. Söz konusu B grubu paylar Şirketimiz tarafından Merkezi Kaydi Sistem’de “İhraççı Ortak Hesabı”na kaydedilmiş olup, halka kapalı pay olarak izlenmektedir. Bu işlemler neticesinde A Grubu payların Şirketimiz sermayesindeki oranı %0,21’dir. Blue International Holding B.V.’nin sahip olduğu bu paylara Şirketimiz Esas Sözleşmesi ile tanınmış olan imtiyazlar varlığını korumaya devam etmektedir.

Akarlılar Ailesi mensuplarının Şirketimiz üzerindeki yönetim etkinliği devam etmektedir.

Bu özel durum açıklaması Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanmış olup, Türkçe özel durum açıklaması ile İngilizce özel durum açıklaması arasında farklılık olması durumunda Türkçe özel durum açıklaması geçerli olacaktır.

Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

11 Eylül 20182018 Finansal Yılı Beklentileri Revizyon

Şirketimizin 2018 finansal yılına ilişkin beklentilerinde yapılan revizyon ilişikte sunulmaktadır.


Ek

15 Ağustos 20182018 İkinci Çeyrek Ticari Faaliyet Değerlendirmesi

2018 yılı ikinci çeyrek ticari faaliyetlerine ilişkin yönetim değerlendirmesini ekte ve www.mavicompany.com web sitemizde bulabilirsiniz.


Ek

7 Temmuz 2018Üst Yönetim Değişikliği

Şirketimizin Türkiye Ülke ve Dış Pazarlar Direktörü ("Chief Commercial Officer (Turkey & Export Markets") Sn. Savan Tüysüz, Eylül 2018 itibariyle görevine bağlı ortaklığımız Mavi Europe AG'de Mavi Avrupa Bölge Direktörü olarak devam edecektir. Türkiye Ülke ve Dış Pazarlar Direktörü ("Chief Commercial Officer (Turkey & Export Markets") pozisyonuna Sn. Okan Gürsan atanmıştır.

22 Mayıs 2018Mavi Jeans Inc. (Mavi Kanada) %25 Hisse Devri

18 Mayıs 2018 tarihli Özel Durum Açıklaması ile duyurulmuş olan Şirketimizin bağlı ortaklığı konumundaki Mavi Jeans Inc.'in ("Mavi Kanada") sermayesinin %25'ini temsil eden payların, Şirketimizin ilişkili tarafı Kitsch Apparel Inc.'den satın alınması ile ilgili tüm işlemler tamamlanmış ve hisse devri gerçekleşmiştir.

Hisse devri sonrasında Şirketimiz Mavi Kanada'da doğrudan %25 oranında paya sahip olmuş ve Şirketimizin Mavi Kanada'da bulunan %38,25 oranındaki dolaylı pay sahipliği ile birlikte etkin pay sahipliği oranı %63,25'e yükselmiştir.

18 Mayıs 2018Mavi Jeans Inc.'in (Mavi Kanada) %25 hissesinin satın alınması

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca,
- Şirket'in bağlı ortaklığı konumundaki Mavi Jeans Inc.'in ("Mavi Kanada") sermayesinin %25'ini temsil eden payların, Şirketimizin ilişkili tarafı Kitsch Apparel Inc.'den satın alınmasına,
- Satış bedeli olarak Kitsch Apparel Inc.'e CAD 3,975,000 ödenmesine,
- Hisse devir sözleşmesinin imzalanması da dahil olmak üzere Yönetim Kurulu Kararı'nın icrası için gerekli tüm işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.

Satış bedeli olan CAD 3,975,000, PwC Yönetim Danışmanlığı A.Ş. tarafından hazırlanan 10 Nisan 2018 tarihli Değerleme Raporu dikkate alınarak belirlenmiştir.
İçeriği Şirketimizin halka arz izahnamesi ile kamuya duyurulmuş olan Şirketimizin "İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esaslar Dokümanı" uyarınca, işlem tutarının, Şirketimizin 01.02.2017-31.01.2018 hesap dönemine ait Kar Zarar Tablosu'nda yer alan brüt karın %1,5'ine ve 01.02.2017-31.01.2018 hesap dönemine ait bilançoda yer alan toplam varlıklarının %1,3'üne tekabül ettiği hususu dikkate alınarak, işlem, Denetim Komitesi'nin görüşü alınarak bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her ikisinin olumlu oyları ile Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanmıştır.

Planlanan hisse devri sonrasında Şirket Mavi Kanada'da doğrudan %25 oranında paya sahip olacak ve Şirket'in mevcut durum itibariyle Mavi Kanada'da bulunan %38,25 oranındaki dolaylı pay sahipliği ile birlikte etkin pay sahipliği oranı %63,25'e yükselecektir.

15 Mayıs 2018Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin tescil ve TTSG'de ilanı

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 1 Şubat 2018 – 31 Ocak 2019 özel hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Eski Unvan : Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.) seçilmesine ilişkin 2 Mayıs 2018 tarihli Genel Kurul Kararı 8 Mayıs 2018 tarihinde tescil edilmiş ve 14 Mayıs 2018 tarihli 9577 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

09 Mayıs 2018Esas Sözleşme Değişikliği Tescili

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 1 Şubat 2018 – 31 Ocak 2019 özel hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Eski Unvan : Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.) seçilmesine ilişkin 2 Mayıs 2018 tarihli Genel Kurul Kararı 08 Mayıs 2018 tarihinde tescil edilmiştir.

09 Mayıs 2018Genel Kurul İç Yönerge Değişikliği Tescili

Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge’nin Genel Kurul kararı ile değiştirilmiş hali 08 Mayıs 2018 tarihinde tescil edilmiştir. Yürürlükteki Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge ekte yer almaktadır.


Ek
09 Mayıs 2018Esas Sözleşme Değişikliği Tescili

"Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4'üncü maddesi ile "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin değiştirilmesine ilişkin Esas Sözleşme değişikliği 08 Mayıs 2018 tarihinde tescil edilmiştir. Son değişiklikleri içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte yer almaktadır.


Ek
09 Mayıs 2018Olağan Genel Kurul Tescili

2 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilen 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 özel hesap dönemine ait Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 08 Mayıs 2018 tarihinde tescil edilmiştir.


Ek 1 : Tutanak
Ek 2 : Hazır Bulunanlar Listesi
02 Mayıs 2018 Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı

2 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilen 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 özel hesap dönemine ait Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda 2017 yılı karının Şirket Esas Sözleşmesi'nin 15'nci maddesine ve Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak kar dağıtım tablosunda yer alan şekilde dağıtılması ve nakden gerçekleştirilecek kar dağıtımına 29 Mayıs 2018 tarihinden itibaren başlanması hususları kabul edilmiştir.

02 Mayıs 2018 Yönetim Kurulu Komiteleri Atama

Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca kurulan Yönetim Kurulu Komiteleri'nden;
- Denetim Komitesi’nin iki üyeden oluşmasına, Denetim Komitesi'ne, bağımsız yönetim kurulu üyeleri Nevzat Aydın ve Ahmet Fadıl Ashaboğlu'nun atanmasına ve komite başkanlığına Ahmet Fadıl Ashaboğlu'nun seçilmesine;
- Kurumsal Yönetim Komitesi’nin üç üyeden oluşmasına, Kurumsal Yönetim Komitesi'ne, yönetim kurulu başkanı Ragıp Ersin Akarlılar, bağımsız yönetim kurulu üyesi Nevzat Aydın ve Şirket'in yatırımcı ilişkileri direktörü Duygu İnceöz'ün atanmasına ve komite başkanlığına Nevzat Aydın'ın seçilmesine;
- Risk Yönetim Komitesi’nin üç üyeden oluşmasına, Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne, yönetim kurulu başkanı Ragıp Ersin Akarlılar, bağımsız yönetim kurulu üyesi Ahmet Fadıl Ashaboğlu ve Şirket'in mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı (CFO) Tuba Toprakçı Yılmaz'ın atanmasına ve komite başkanlığına Ahmet Fadıl Ashaboğlu'nun seçilmesine,
karar verilmiştir.

02 Mayıs 2018 Bağış ve Yardım Politikası GK Onayı

2 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilen 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 özel hesap dönemine ait Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, 24 Mayıs 2017 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı’nda belirlenen, Şirket’in halka arz izahnamesi ile kamuya duyurulan Şirketimiz Bağış ve Yardım Politikası onaylanmıştır.

02 Mayıs 2018 Yönetim Kurulu Üyeleri Görev Dağılımı

Şirketimizin 2 Mayıs 2018 tarihli yönetim kurulu toplantısında;
2 Mayıs 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararla şirketimizin Yönetim Kurulu'na seçilen kişiler kendi aralarında görev dağılımı yapmışlardır. Buna göre;
- Yönetim Kurulu Başkanlığına Ragıp Ersin Akarlılar,
- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Seymur Tarı,
seçilmişlerdir.

02 Mayıs 2018 GK İç Yönerge Değişikliği

2 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilen 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 özel hesap dönemine ait Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, Şirketimiz Genel Kurulu’nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge’nin ekte gösterilen şekilde değiştirilmesine ilişkin önerisi onaylanmıştır.


Ek
02 Mayıs 2018 Bağımsız Denetim Kuruluşu GK Onayı

2 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilen 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 özel hesap dönemine ait Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 1 Şubat 2018 – 31 Ocak 2019 özel hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Eski Unvan : Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.) seçilmesi kabul edilmiştir.

02 Mayıs 2018 Esas Sözleşme Tadili GK Onayı

2 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilen 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 özel hesap dönemine ait Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4'üncü maddesi ile "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin ek'te yer alan şekilde değiştirilmesi onaylanmıştır.


Ek
02 Mayıs 2018 Kar Dağıtım Politikası GK Onayı

2 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilen 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 özel hesap dönemine ait Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, 24 Mayıs 2017 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı’nda belirlenen, Şirket’in halka arz izahnamesi ile kamuya duyurulan Şirketimiz Kar Payı Dağıtım Politikası onaylanmıştır.

02 Mayıs 2018 Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu

2 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilen 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 özel hesap dönemine ait Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarına ilişkin Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.


Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Hazır Bulunanlar Listesi
02 Nisan 2018 Olağan Genel Kurul İlanı

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı, 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 özel hesap dönemi çalışmalarını incelemek ve ekli gündemi görüşmek üzere 2 Mayıs 2018 Çarşamba günü, saat 10:00'da, Raffles İstanbul Hotel - Levazım Mahallesi, Koru Sokağı Zorlu Center, 34340 Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılacaktır. Gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul ilan metni ve gündem maddeleri ile ilgili Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.

Davet İlan Metni

Genel Kurul Bilgilendirme
30 Mart 2018Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi YK Kararı

Yönetim Kurulumuz tarafından, Denetimden Komitesi'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 1 Şubat 2018 – 31 Ocak 2019 özel hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

29 Mart 2018 İlişkili Taraf işlemleri

Şirketimizin İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esasları ("Esaslar") uyarınca, Şirketimizin yıllık finansal tablolarının kamuya açıklandığı tarihi izleyen iki hafta içerisinde, mali yıl başlangıcından itibaren gerçekleştirilen işlemler de dahil olmak üzere, mali yıl içerisinde gerçekleştirilmesi öngörülen yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemlerinin kapsamına, şartlarına, beklenen işlem hacimlerine ve piyasa koşullarına uygunluğunun tespitinde kullanılan yöntem ve prosedürlere ilişkin olarak çerçeve niteliğinde bir Yönetim Kurulu kararı alınması ve karara bağlanan hususların kamuya açıklanması gerekmektedir.

Konuya ilişkin Yönetim Kurulu kararı 29.03.2018 tarihinde alınmış olup, mali yıl içerisinde gerçekleştirilmesi öngörülen yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemlerinin kapsamına, şartlarına, beklenen işlem hacimlerine ve piyasa koşullarına uygunluğunun tespitinde kullanılan yöntem ve prosedürlere ilişkin bilgiler ilişikteki tabloda yer almaktadır. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17-1 Kurumsal Yönetim Tebliği 10 (2) hükmü uyarınca Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri Raporunun kabulüne ve sonuç bölümünün Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile kamuya açıklanmasına karar verilmiştir:

"Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II.17.1 sayılı tebliğine istinaden Şirketimizin Erak Giyim San. ve Tic. A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden ticari mal alım işlemlerinin kamuya açıklanan 01.02.2017-31.01.2018 finansal tablolarına göre oluşan satışların maliyetine olan oranı Tebliğ'de belirlenen %10'luk oranın fazlasına ulaşmış olup, 01.02.2018-31.01.2019 özel hesap döneminde de aynı nitelikteki işlemlerin belirlenen esaslara uygun olarak devam etmesi öngörülmektedir. İşbu raporda; Erak Giyim San. ve Tic. A.Ş.'nden gerçekleştirilen ticari mal alım işlemlerinin koşulları ve fiyat belirleme yöntemi açıklanarak işlemlerin piyasa koşullarına uygun olduğu hakkında bilgi sunulmuştur."

ek için tıklayınız
23 Mart 2018Fiyat Tespit Raporu Varsayımları Gerçekleşmeler Raporu

Şirketimizin halka arz fiyatının belirlenmesi amacıyla düzenlenen Fiyat Tespit Raporu'nda kullanılan varsayım ve projeksiyonların 2017 mali yılı finansal sonuçları itibariyle gerçekleşmeleri ile uyumlu olduğu kanaatine varılmıştır.
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Denetim Komitesi

21 Mart 2018Esas Sözleşme Tadili Bakanlık Onayı

Şirket esas sözleşmesinin değişiklik tasarısı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 20 Mart 2018 tarihinde onaylanmıştır.

16 Mart 2018Esas Sözleşme Tadili SPK Onayı

İlgi: 09.03.2018 tarihli özel durum açıklamamız

İlgide kayıtlı özel durum açıklamamızda belirtilen Şirketimiz esas sözleşme değişikliklerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yapılan başvurumuz, SPK tarafından onaylanmıştır.

Esas sözleşme değişiklik tasarılarının, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

15 Mart 201801 Şubat 2017 - 31 Ocak 2018 Finansal Sonuçlar

Şirketimizin 31 Ocak 2018 tarihinde sona eren 2017 finansal yılına ilişkin konsolide finansal tabloları bugün kamuya açıklanmış olup, konsolide UFRS finansal tablolar, güncel yatırımcı sunumu ve ilgili basın bülteni ekte ve şirketimiz internet sitesinde yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.

15 Mart 20182018 Finansal Yılı Beklentileri

2018 finansal yılına ilişkin beklentilerimiz aşağıda yer almaktadır:

- Konsolide gelirlerde %25 büyüme
- Türkiye'de 25 yeni perakende mağaza açılışı
- Türkiye'de birebir (like-for-like) mağazalarda %16 büyüme
- %14'ün üzerinde konsolide FAVÖK marjı
- Net Borç/EBITDA oranının 1.0 çarpanın altında kalması
- Konsolide gelirin %5'ine kadar yatırım harcaması

15 Mart 2018 Yönetim Kurulu Kar Payı Dağıtım Teklifi Kararı

Yönetim Kurulumuzun 14 Mart 2018 tarihli toplantısında, 2017 yılı karının Şirket Esas Sözleşmesi'nin 15'nci maddesine ve Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak ekteki kar dağıtım tablosunda yer alan şekilde dağıtılması ve nakden gerçekleştirilecek kar dağıtımına 29 Mayıs 2018 tarihinden itibaren başlanması hususlarının 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemine ilişkin faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

ek için tıklayınız
15 Mart 2018Şirketimiz Dolaylı Pay Sahipliği

“Şirketimiz dolaylı pay sahiplerinden Turkish Private Equity Fund II L.P.'nin Şirketimizdeki dolaylı pay sahipliğinin sona ermesine ve (Şirket'in halka arzına ilişkin hazırlanan izahnamede tanımlandığı şekilde) Akarlılar Ailesi Üyeleri'nin Şirketimizdeki dolaylı pay sahipliğinin %27,4 olmasına ilişkin tüm süreçlerin, Rekabet Kurumu izin süreci de dahil olmak üzere, tamamlanmış olduğu Şirketimize bildirilmiştir.”

13 Mart 2018 İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esaslarda Değişiklik

“Şirketimizin halka arz izahnamesinde, “İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esaslar” başlıklı Şirketimiz iç düzenlemesi uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu’nun, sürekli ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak her mali yılın başlangıcında planlanan işlemin tarafları, yıllık bütçe ve iş planlarına bağlı olarak beklenen işlem hacmi, sürekli ilişkili taraf işlemlerini düzenleyen önemli hüküm ve şartlar ve sürekli ilişkili taraf işlemleri kapsamında olan işlemlerin piyasa koşullarına uygun ve rekabet edebiliyor olmasını temini için uygulanacak yöntem ve prosedürler hakkında bir çerçeve karar alacağı hususu kamuya duyurulmuştu. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından yapılan değerlendirme neticesinde ilgili düzenlemede yer alan her mali yılın başlangıcında ifadesinin açıklığa kavuşturulması gerektiği sonucuna ulaşılmış ve “İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esaslar” başlıklı iç düzenlemenin ilgili hükmünün revize edilerek söz konusu çerçeve kararın alınma döneminin “yıllık finansal tabloların kamuya açıklanmasını izleyen 2 hafta” olarak netleştirilmesine karar verilmiştir. Alınacak genel nitelikli yönetim kurulu kararı mali yıl başlangıcından itibaren gerçekleşen sürekli ilişkili taraf işlemlerini de kapsayacak ve bu işlemler için de sonuç doğuracaktır.”

09 Mart 2018 Esas Sözleşme Değişikliği Yönetim Kurulu Kararı

Şirketimizin 09.03.2018 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile :

- Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin “Şirketin Merkez ve Şubeleri” başlıklı 4’üncü maddesi ile “Sermaye ve Paylar” başlıklı 6’ncı maddesinin ek’te yer alan şekilde değiştirilmesine,

- Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin değiştirilmesi amacıyla T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na gerekli başvuruların yapılması ve diğer yasal işlemlerin ikmal edilmesi için Şirketimiz Genel Müdürlüğü’nün yetkilendirilmesine,

karar verilmiştir.

ek için tıklayınız

2017

Tarih Konu
05 Aralık 2017 Fiyat Tespit Raporu Varsayımları Gerçekleşmeler Raporu

Şirketimizin halka arz fiyatının belirlenmesi amacıyla düzenlenen Fiyat Tespit Raporu'nda kullanılan varsayım ve projeksiyonların 31.10.2017 finansal sonuçları itibariyle gerçekleşmeleri ile uyumlu olduğu kanaatine varılmıştır.

04 Aralık 2017 01 Şubat - 31 Ekim 2017 Finansal Sonuçlar

Şirketimizin Şubat - Ekim 2017 dönemine ilişkin konsolide finansal tabloları bugün kamuya açıklanmış olup, konsolide UFRS finansal tablolar ve güncel yatırımcı sunumu ekte ve şirketimiz internet sitesinde yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.

30 Ekim 2017Fiyat Tespit Raporu Varsayımları Gerçekleşmeler Raporu

Şirketimizin halka arz fiyatının belirlenmesi amacıyla düzenlenen Fiyat Tespit Raporu'nda kullanılan varsayım ve projeksiyonların 30.04.2017 ve 31.07.2017 finansal sonuçları itibariyle gerçekleşmeleri ile uyumlu olduğu kanaatine varılmıştır.

14 Ekim 2017Turquality Teşvik Programı

Şirketimiz 2008 yılından bu yana "Mavi" markasının yurtdışında tanıtımı ve markalaşması için Turquality teşvik programı kapsamında olup 2017 yılı Eylül ayı itibariyle ikinci beş yıllık teşvik dönemini tamamlamıştır. 01.06.2017 tarihinde ilgili Turquality Tebliğinde yapılan değişiklik ile yeni açılan pazarlarla sınırlı olmak ve beş yılı aşmamak üzere teşvik programının devam edebileceği hususu düzenlenmiştir. Bu kapsamda Amerika ve Kanada operasyonlarımız beş yıl süre ile teşvik kapsamına alınmıştır.

05 Ekim 2017Mavi Europe AG Hisse Devri

Şirket'imizin bağlı ortaklıklarından Mavi Europe AG'nin azlık pay sahipleri tarafından 29 Mart 2017 tarihinde kullanılan satma hakkına ilişkin satın alma bedelinin son taksidinin 29 Eylül 2017 tarihinde ödenmesi ve gerekli devir işlemlerinin tamamlanması sonucu, Şirket'imizin Mavi Europe AG'deki pay sahipliği oranı %87,5'ten %100'e çıkmış olup, Şirket'imiz Mavi Europe AG'nin tek pay sahibi olmuştur.

12 Eylül 2017Şubat -Temmuz 2017 Finansal Sonuçlar

Şirketimizin Şubat - Temmuz 2017 dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tabloları bugün kamuya açıklanmış olup, konsolide UFRS finansal tablolar ve güncel yatırımcı sunumu ekte ve şirketimiz internet sitesinde yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.

22 Ağustos 2017Yönetim Kurulu Komiteleri Ataması

Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca 24 Mayıs 2017 tarihli yönetim kurulumuz kararı ile kurulmuş, görev alanları ve çalışma esasları halka arz izahnamesi kapsamında kamuya açıklanmış olan Yönetim Kurulu Komiteleri'nden;

Denetim Komitesi'ne, bağımsız yönetim kurulu üyeleri Nevzat Aydın ve Ahmet Fadıl Ashaboğlu'nun atanmasına ve komite başkanlığına Ahmet Fadıl Ashaboğlu'nun seçilmesine;

Kurumsal Yönetim Komitesi'ne, yönetim kurulu başkanı Ragıp Ersin Akarlılar, bağımsız yönetim kurulu üyesi Nevzat Aydın ve Şirket'in yatırımcı ilişkileri direktörü Duygu İnceöz'ün atanmasına ve komite başkanlığına Nevzat Aydın'ın seçilmesine;

Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne, yönetim kurulu başkanı Ragıp Ersin Akarlılar, bağımsız yönetim kurulu üyesi Ahmet Fadıl Ashaboğlu ve Şirket'in mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı (CFO) Tuba Toprakçı Yılmaz'ın atanmasına ve komite başkanlığına Ahmet Fadıl Ashaboğlu'nun seçilmesine karar verilmiştir.

İlgili komitelerin görev alanları ve çalışma esaslarını da ekte tekrar kamuoyunun bilgisine sunarız.

9 Ağustos 2017Analist Toplantısı Sunumu

Şirketimizce 8 Ağustos 2017 tarihinde gerçekleştirilen analist toplantısında kullanılan sunum ekte ve Şirketimiz internet sitesinde (mavicompany.com) bilgilerinize sunulmuştur.

27 Temmuz 2017Yatırımcı İlişkileri Direktörü Ataması

Şirket, (II-17.1) Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Yatırımcı İlişkileri Direktörü olarak 26.07.2017 tarihinden itibaren Duygu İnceöz'ü ([email protected]) atamıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

17 Temmuz 2017Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Atanması Hakkında

Yönetim kurulumuzun 17 Temmuz 2017 tarihli toplantısında, yönetim kurulu üyeliklerinden istifa eden Arif Kerem Onursal ve Hatice Hale Özsoy Bıyıklı'nın imza yetkilerinin kaldırılmasını, istifa sebebiyle boşalan yönetim kurulu üyeliklerine bir sonraki genel kurulun onayına sunulmak üzere, bağımsız üye olarak Nevzat Aydın ve Ahmet Fadıl Ashaboğlu atanmasını ve yönetim kurulunun yeni görev dağılımını karara bağlamıştır.

28 Haziran 2017İlk Çeyrek Sonuçlarının Açıklanma Tarihi Bilgilendirme

Mavi Giyim San ve Tic A.Ş'nin 30 Nisan 2017 tarihinde sona eren ilk çeyrek finansal sonuçları 6 Temmuz 2017 Perşembe günü açıklanacak.

Sonuçlar, Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) ve şirketin kurumsal web sitesi (www.maviyatirimciliskileri.com ; www.mavicompany.com ) aracılığıyla duyurulacak.