Ortaklık Yapısı ve İştirakler

Şirketimiz 15 Haziran 2017 tarihinde MAVİ sembolü ile Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamıştır

Tabloyu sağa sola kaydırabilirsin


% 19 Mart 2024
Fatma Elif Akarlılar 9,06 36.000.000 TL
Seyhan Akarlılar 9,06 36.000.000 TL
Hayriye Fethiye Akarlılar 9,06 36.000.000 TL
Blue International Holding B.V. 0,22 866.344 TL
Halka Açık  72,60 288.389.656 TL

100,00 397.256.000 TL

Şirketimiz payları A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır.

A Grubu pay sahiplerine Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili olarak bazı imtiyazlar tanınmıştır. Buna göre, Blue International Holding B.V.’nin, ortaklarının ve/veya iştirak ve bağlı kuruluşlarının Şirket’in sermayesinin veya oy haklarının en az %20’sine (A Grubu ve B Grubu paylar toplamı) sahip olmaları şartıyla, Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecektir. Söz konusu A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri, SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde belirtilen bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır.

Şirket Esas Sözleşmesi’nde oy hakkı kullanımına yönelik olarak pay sahiplerine tanınan bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her bir pay bir oy hakkına sahiptir.

Bununla birlikte, Sermaye Piyasası Kanunu’nda ve Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan nisaplar korunmak ve Blue International Holding B.V.’nin, ortaklarının ve/veya iştirak ve bağlı kuruluşlarının Şirket’in sermayesinin veya oy haklarının en az %20’sine (A Grubu ve B Grubu paylar toplamı) sahip olmaları kaydıyla, Şirket Genel Kurulu’nun aşağıdaki konularda ve bu konuların kapsamına giren Esas Sözleşme değişikliklerinde karar alabilmesi için ayrıca A Grubu pay sahiplerinin tamamının olumlu oyu gerekmektedir:

  • Şirket’in işletme konusunun değiştirilmesi, yeni iş kollarına girilmesi veya var olan iş kollarının terk edilmesi.

  • Şirket’in, kayıtlı sermaye sistemine göre yapılacak sermaye artırımları haricinde sermaye artırımı, tasfiyesi, sona ermesi, infisahı, sermaye azaltımı, nevi değiştirmesi.

  • İflas, konkordato, finansal yeniden yapılandırma, iflasın ertelenmesi için başvuruda bulunulması.

  • Şirketin ticari işletmesinin tamamının veya bir kısmının devredilmesi.

  • A Grubu pay sahiplerinin yönetim kurulu üyesi belirleme imtiyazının veya Şirketin yönetim kurulu yapısının değiştirilmesi.

  • Şirket’in yönetim kurulu ve komitelerinin toplantı ve karar nisaplarının değiştirilmesi.

  • Yıllık faaliyet raporunun, kar-zarar tabloları ve bilançonun onaylanması ile yönetim kurulu üyelerinin ibrası

Doğrudan ve Dolaylı İştiraklerimiz

Şirketimizin doğrudan veya dolaylı olarak diğer şirketlerin yönetimine ve ortaklık politikalarının belirlenmesine katılmak üzere edindiği hisse senetleri veya ortaklık paylarının detayı aşağıda verilmiştir.

Tabloyu sağa sola kaydırabilirsin

İştirak Olunan Şirket Ülke Ortaklık Payı
Mavi Europe AG Almanya 100%
Mavi Jeans LLC Limited Rusya 100%
Eflatun Giyim Yatırım Tic. A.Ş. Türkiye 51,00%
Mavi Jeans Canada Kanada 63,25%
Mavi Jeans Inc. ABD 47,69%