Tarih Konu
13 Mayıs 2019Bağımsız Denetim Şirketi TTSG İlanı

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 1 Şubat 2019 – 31 Ocak 2020 özel hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 30 Nisan 2019 tarihli Genel Kurul Kararı 7 Mayıs 2019 tarihinde tescil edilmiş ve 13 Mayıs 2019 tarihli 9827 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

13 Mayıs 2019Güncel Esas Sözleşme

"Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesi ile "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin değiştirilmesine ilişkin Esas Sözleşme değişikliği 7 Mayıs 2019 tarihinde tescil edilmiş, 03 Mayıs 2019 tarih ve 9827 sayılı TTSG'de yayınlanmıştır. Son değişiklikleri içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte yer almaktadır.

Ek

7 Mayıs 2019Esas Sözleşme Değişikliği Tescili

"Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesi ile "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin değiştirilmesine ilişkin Esas Sözleşme değişikliği 7 Mayıs 2019 tarihinde tescil edilmiştir. Son değişiklikleri içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte yer almaktadır.

Ek

7 Mayıs 2019Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi Tescili

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 1 Şubat 2019 – 31 Ocak 2020 özel hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin eçilmesine ilişkin 30 Nisan 2019 tarihli Genel Kurul Kararı 7 Mayıs 2019 tarihinde tescil edilmiştir.

7 Mayıs 2019Olağan Genel Kurul Tescili

30 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilen 1 Şubat 2018 – 31 Ocak 2019 özel hesap dönemine ait Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 7 Mayıs 2019 tarihinde tescil edilmiştir.

30 Nisan 2019Genel Kurul Toplantı Sonucu

30 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilen 1 Şubat 2018 – 31 Ocak 2019 özel hesap dönemine ait Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarına ilişkin Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur. 

Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Hazır Bulunanlar Listesi

30 Nisan 2019Kar Payı Dağıtımına İlişkin GK Onayı

30 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilen 1 Şubat 2018 – 31 Ocak 2019 özel hesap dönemine ait Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, 2018 yılı net dağıtılabilir dönem karının Şirketimizin, uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit ve finansman politikaları dikkate alınarak, serbest nakdini arttırmak ve finansman giderlerini optimize etmek amacı ve gerekçesi ile kar payı dağıtımına konu edilmemesine karar verilmiştir.

Ek

30 Nisan 2019Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi GK Onayı

30 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilen 1 Şubat 2018 – 31 Ocak 2019 özel hesap dönemine ait Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 1 Şubat 2019 – 31 Ocak 2020 özel hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi kabul edilmiştir.

30 Nisan 2019Esas Sözleşme Değişikliği GK Onayı

30 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilen 1 Şubat 2018 – 31 Ocak 2019 özel hesap dönemine ait Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesi ile "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin ek'te yer alan şekilde değiştirilmesi onaylanmıştır.

Ek

30 Nisan 2019Yönetim Kurulu Görev Dağılımı

Şirketimizin 30 Nisan 2019 tarihli yönetim kurulu toplantısında; Yönetim Kurulu üyeleri kendi aralarında görev dağılımı yapmışlardır. Buna göre;

- Yönetim Kurulu Başkanlığına Ragıp Ersin Akarlılar,

- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Seymur Tarı,

seçilmişlerdir.

30 Nisan 2019Yönetim Kurulu Komiteleri Atama

Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca kurulan Yönetim Kurulu Komiteleri'nden;

- Denetim Komitesi'nin iki üyeden oluşmasına, Denetim Komitesi'ne, bağımsız yönetim kurulu üyeleri Nevzat Aydın ve Ahmet Fadıl Ashaboğlu'nun atanmasına ve komite başkanlığına Ahmet Fadıl Ashaboğlu'nun seçilmesine;

- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, Kurumsal Yönetim Komitesi'ne, yönetim kurulu başkanı Ragıp Ersin Akarlılar, bağımsız yönetim kurulu üyesi Nevzat Aydın ve Şirket'in yatırımcı ilişkileri direktörü Duygu İnceöz'ün atanmasına ve komite başkanlığına Nevzat Aydın'ın seçilmesine;

- Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne, yönetim kurulu başkanı Ragıp Ersin Akarlılar, bağımsız yönetim kurulu üyesi Ahmet Fadıl Ashaboğlu ve Şirket'in mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı (CFO) Bige İşcan Aksaray’ın atanmasına ve komite başkanlığına Ahmet Fadıl Ashaboğlu'nun seçilmesine karar verilmiştir.

26 Nisan 2019Ücretlendirme Politikası Değişikliği

Şirketimizin güncellenen Ücretlendirme Politikası ve söz konusu güncel Politika metnini içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almakta olup, ayrıca www.mavicompany.com web sitemizin Yatırımcı İlişkileri sekmesinde yayınlanmıştır.

Ek

1 Nisan 2019Olağan Genel Kurul

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı, 1 Şubat 2018 – 31 Ocak 2019 özel hesap dönemi çalışmalarını incelemek ve ekli gündemi görüşmek üzere 30 Nisan 2019 Salı günü, saat 10:00'da, Sultan Selim Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:53 34418 Kağıthane/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul ilan metni ve gündem maddeleri ile ilgili Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.

Davet İlan Metni

Genel Kurul Bilgilendirme

29 Mart 2019İlişkili Taraf İşlemleri

Şirketimizin İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esasları ("Esaslar") uyarınca, Şirketimizin yıllık finansal tablolarının kamuya açıklandığı tarihi izleyen iki hafta içerisinde, mali yıl başlangıcından itibaren gerçekleştirilen işlemler de dahil olmak üzere, mali yıl içerisinde gerçekleştirilmesi öngörülen yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemlerinin kapsamına, şartlarına, beklenen işlem hacimlerine ve piyasa koşullarına uygunluğunun tespitinde kullanılan yöntem ve prosedürlere ilişkin olarak çerçeve niteliğinde bir Yönetim Kurulu kararı alınması ve karara bağlanan hususların kamuya açıklanması gerekmektedir.

Konuya ilişkin Yönetim Kurulu kararı 29.03.2019 tarihinde alınmış olup, mali yıl içerisinde gerçekleştirilmesi öngörülen yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemlerinin kapsamına, şartlarına, beklenen işlem hacimlerine ve piyasa koşullarına uygunluğunun tespitinde kullanılan yöntem ve prosedürlere ilişkin bilgiler ilişikteki tabloda yer almaktadır.

Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17-1 Kurumsal Yönetim Tebliği 10 (2) hükmü uyarınca Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri Raporunun kabulüne ve sonuç bölümünün Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile kamuya açıklanmasına karar verilmiştir:

"Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II.17.1 sayılı tebliğine istinaden Şirketimizin Erak Giyim San. ve Tic. A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden ticari mal alım işlemlerinin kamuya açıklanan 01.02.2018-31.01.2019 finansal tablolarına göre oluşan satışların maliyetine olan oranı Tebliğ'de belirlenen %10'luk oranın fazlasına ulaşmış olup, 01.02.2019-31.01.2020 özel hesap döneminde de aynı nitelikteki işlemlerin belirlenen esaslara uygun olarak devam etmesi öngörülmektedir. İşbu raporda; Erak Giyim San. ve Tic. A.Ş.'nden gerçekleştirilen ticari mal alım işlemlerinin koşulları ve fiyat belirleme yöntemi açıklanarak işlemlerin piyasa koşullarına uygun olduğu hakkında bilgi sunulmuştur."

Ek

29 Mart 2019 Yönetim Kurulu Kar Payı Dağıtım Teklifi Kararı

Yönetim Kurulumuzun 29 Mart 2019 tarihli toplantısında, 2018 yılı net dağıtılabilir dönem karının Şirketimizin uzun vadeli stratejileri; yatırım, nakit ve finansman politikaları dikkate alınarak, serbest nakdini arttırmak ve finansman giderlerini optimize etmek amacı ve gerekçesi ile kar payı dağıtımına konu edilmemesine ve bu hususun 1 Şubat 2018 – 31 Ocak 2019 tarihli özel hesap dönemine ilişkin faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Ek

29 Mart 2019Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi YK Kararı

Yönetim Kurulumuz tarafından, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 1 Şubat 2019 – 31 Ocak 2020 özel hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

15 Mart 2019Esas Sözleşme Tadili Ticaret Bakanlığı Onayı

Şirket esas sözleşmesinin değişiklik tasarısı Ticaret Bakanlığı tarafından 14 Mart 2019 tarihinde onaylanmıştır.

15 Mart 20192019 Finansal Yılı Beklentileri

Şirketimizin 2019 finansal yılına ilişkin beklentileri ilişikte sunulmaktadır.

Ek

5 Mart 2019Esas Sözleşme tadili SPK onayı

İlgide kayıtlı özel durum açıklamamızda belirtilen Şirketimiz esas sözleşme değişikliklerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yapılan başvurumuz, 12.03.2019 tarihinde SPK tarafından onaylanmıştır.

Esas sözleşme değişiklik tasarıları, Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

5 Mart 2019Özet Bilgi / Esas Sözleşme Değişikliği Yönetim Kurulu Kararı

Şirketimizin 05.03.2019 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile :

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesi ile "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin ekte yer alan şekilde değiştirilmesine,

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin değiştirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvuruların yapılması ve diğer yasal işlemlerin ikmal edilmesi için Şirketimiz Genel Müdürlüğü'nün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Ek

4 Ocak 2019Üst Yönetim Değişikliği

Şirketimizin CFO'su Tuba Toprakçı Yılmaz'ın 29 Mart 2019 tarihinden itibaren görevinden ayrılması nedeniyle, aynı tarihte bu göreve Bige İşcan Aksaray başlayacaktır. Ekonomi dalında Boğaziçi Üniversitesi'nden lisans ve İşletme dalında Boston Üniversitesi'nden yüksek lisans diplomalarına sahip olan Bige İşcan Aksaray, kariyerine 1993 yılında Gillette Company'de başlamış ve finans departmanında çeşitli üst düzey görevlerde bulunmuştur. Bige İşcan Aksaray, 2005 yılından bu yana Avon Turkiye'de CFO olarak çalışmaktadır.

29 Kasım 20182018 Finansal Yılı Beklentileri Revizyon

Şirketimizin 2018 finansal yılına ilişkin beklentilerinde yapılan revizyon ilişikte sunulmaktadır.


Ek

7 Kasım 2018Dolaylı Ortaklık Yapısının Doğrudan Ortaklık Yapısına Dönüştürülmesi

Şirketimiz Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin toplamda %27,40 oranında dolaylı ortağı olan Hayriye Fethiye Akarlılar, Fatma Elif Akarlılar ve Seyhan Akarlılar; Şirketimizdeki toplam ortaklık oranı aynı kalmak üzere, %27,19 oranında doğrudan ve Blue International Holding B.V. vasıtasıyla %0,21 oranında dolaylı ortak haline gelmiştir.

Hayriye Fethiye Akarlılar, Fatma Elif Akarlılar ve Seyhan Akarlılar’ın doğrudan ortağı haline geldiği sermayeyi temsil eden A Grubu paylar Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 6. maddesi uyarınca B Grubu paylara dönüşmüştür. Söz konusu B grubu paylar Şirketimiz tarafından Merkezi Kaydi Sistem’de “İhraççı Ortak Hesabı”na kaydedilmiş olup, halka kapalı pay olarak izlenmektedir. Bu işlemler neticesinde A Grubu payların Şirketimiz sermayesindeki oranı %0,21’dir. Blue International Holding B.V.’nin sahip olduğu bu paylara Şirketimiz Esas Sözleşmesi ile tanınmış olan imtiyazlar varlığını korumaya devam etmektedir.

Akarlılar Ailesi mensuplarının Şirketimiz üzerindeki yönetim etkinliği devam etmektedir.

Bu özel durum açıklaması Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanmış olup, Türkçe özel durum açıklaması ile İngilizce özel durum açıklaması arasında farklılık olması durumunda Türkçe özel durum açıklaması geçerli olacaktır.

Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

11 Eylül 20182018 Finansal Yılı Beklentileri Revizyon

Şirketimizin 2018 finansal yılına ilişkin beklentilerinde yapılan revizyon ilişikte sunulmaktadır.


Ek

15 Ağustos 20182018 İkinci Çeyrek Ticari Faaliyet Değerlendirmesi

2018 yılı ikinci çeyrek ticari faaliyetlerine ilişkin yönetim değerlendirmesini ekte ve www.mavicompany.com web sitemizde bulabilirsiniz.


Ek

7 Temmuz 2018Üst Yönetim Değişikliği

Şirketimizin Türkiye Ülke ve Dış Pazarlar Direktörü ("Chief Commercial Officer (Turkey & Export Markets") Sn. Savan Tüysüz, Eylül 2018 itibariyle görevine bağlı ortaklığımız Mavi Europe AG'de Mavi Avrupa Bölge Direktörü olarak devam edecektir. Türkiye Ülke ve Dış Pazarlar Direktörü ("Chief Commercial Officer (Turkey & Export Markets") pozisyonuna Sn. Okan Gürsan atanmıştır.

22 Mayıs 2018Mavi Jeans Inc. (Mavi Kanada) %25 Hisse Devri

18 Mayıs 2018 tarihli Özel Durum Açıklaması ile duyurulmuş olan Şirketimizin bağlı ortaklığı konumundaki Mavi Jeans Inc.'in ("Mavi Kanada") sermayesinin %25'ini temsil eden payların, Şirketimizin ilişkili tarafı Kitsch Apparel Inc.'den satın alınması ile ilgili tüm işlemler tamamlanmış ve hisse devri gerçekleşmiştir.

Hisse devri sonrasında Şirketimiz Mavi Kanada'da doğrudan %25 oranında paya sahip olmuş ve Şirketimizin Mavi Kanada'da bulunan %38,25 oranındaki dolaylı pay sahipliği ile birlikte etkin pay sahipliği oranı %63,25'e yükselmiştir.

18 Mayıs 2018Mavi Jeans Inc.'in (Mavi Kanada) %25 hissesinin satın alınması

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca,
- Şirket'in bağlı ortaklığı konumundaki Mavi Jeans Inc.'in ("Mavi Kanada") sermayesinin %25'ini temsil eden payların, Şirketimizin ilişkili tarafı Kitsch Apparel Inc.'den satın alınmasına,
- Satış bedeli olarak Kitsch Apparel Inc.'e CAD 3,975,000 ödenmesine,
- Hisse devir sözleşmesinin imzalanması da dahil olmak üzere Yönetim Kurulu Kararı'nın icrası için gerekli tüm işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.

Satış bedeli olan CAD 3,975,000, PwC Yönetim Danışmanlığı A.Ş. tarafından hazırlanan 10 Nisan 2018 tarihli Değerleme Raporu dikkate alınarak belirlenmiştir.
İçeriği Şirketimizin halka arz izahnamesi ile kamuya duyurulmuş olan Şirketimizin "İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esaslar Dokümanı" uyarınca, işlem tutarının, Şirketimizin 01.02.2017-31.01.2018 hesap dönemine ait Kar Zarar Tablosu'nda yer alan brüt karın %1,5'ine ve 01.02.2017-31.01.2018 hesap dönemine ait bilançoda yer alan toplam varlıklarının %1,3'üne tekabül ettiği hususu dikkate alınarak, işlem, Denetim Komitesi'nin görüşü alınarak bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her ikisinin olumlu oyları ile Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanmıştır.

Planlanan hisse devri sonrasında Şirket Mavi Kanada'da doğrudan %25 oranında paya sahip olacak ve Şirket'in mevcut durum itibariyle Mavi Kanada'da bulunan %38,25 oranındaki dolaylı pay sahipliği ile birlikte etkin pay sahipliği oranı %63,25'e yükselecektir.

15 Mayıs 2018Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin tescil ve TTSG'de ilanı

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 1 Şubat 2018 – 31 Ocak 2019 özel hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Eski Unvan : Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.) seçilmesine ilişkin 2 Mayıs 2018 tarihli Genel Kurul Kararı 8 Mayıs 2018 tarihinde tescil edilmiş ve 14 Mayıs 2018 tarihli 9577 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

09 Mayıs 2018Esas Sözleşme Değişikliği Tescili

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 1 Şubat 2018 – 31 Ocak 2019 özel hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Eski Unvan : Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.) seçilmesine ilişkin 2 Mayıs 2018 tarihli Genel Kurul Kararı 08 Mayıs 2018 tarihinde tescil edilmiştir.

09 Mayıs 2018Genel Kurul İç Yönerge Değişikliği Tescili

Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge’nin Genel Kurul kararı ile değiştirilmiş hali 08 Mayıs 2018 tarihinde tescil edilmiştir. Yürürlükteki Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge ekte yer almaktadır.


Ek
09 Mayıs 2018Esas Sözleşme Değişikliği Tescili

"Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4'üncü maddesi ile "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin değiştirilmesine ilişkin Esas Sözleşme değişikliği 08 Mayıs 2018 tarihinde tescil edilmiştir. Son değişiklikleri içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte yer almaktadır.


Ek
09 Mayıs 2018Olağan Genel Kurul Tescili

2 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilen 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 özel hesap dönemine ait Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 08 Mayıs 2018 tarihinde tescil edilmiştir.


Ek 1 : Tutanak
Ek 2 : Hazır Bulunanlar Listesi
02 Mayıs 2018 Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı

2 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilen 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 özel hesap dönemine ait Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda 2017 yılı karının Şirket Esas Sözleşmesi'nin 15'nci maddesine ve Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak kar dağıtım tablosunda yer alan şekilde dağıtılması ve nakden gerçekleştirilecek kar dağıtımına 29 Mayıs 2018 tarihinden itibaren başlanması hususları kabul edilmiştir.

02 Mayıs 2018 Yönetim Kurulu Komiteleri Atama

Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca kurulan Yönetim Kurulu Komiteleri'nden;
- Denetim Komitesi’nin iki üyeden oluşmasına, Denetim Komitesi'ne, bağımsız yönetim kurulu üyeleri Nevzat Aydın ve Ahmet Fadıl Ashaboğlu'nun atanmasına ve komite başkanlığına Ahmet Fadıl Ashaboğlu'nun seçilmesine;
- Kurumsal Yönetim Komitesi’nin üç üyeden oluşmasına, Kurumsal Yönetim Komitesi'ne, yönetim kurulu başkanı Ragıp Ersin Akarlılar, bağımsız yönetim kurulu üyesi Nevzat Aydın ve Şirket'in yatırımcı ilişkileri direktörü Duygu İnceöz'ün atanmasına ve komite başkanlığına Nevzat Aydın'ın seçilmesine;
- Risk Yönetim Komitesi’nin üç üyeden oluşmasına, Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne, yönetim kurulu başkanı Ragıp Ersin Akarlılar, bağımsız yönetim kurulu üyesi Ahmet Fadıl Ashaboğlu ve Şirket'in mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı (CFO) Tuba Toprakçı Yılmaz'ın atanmasına ve komite başkanlığına Ahmet Fadıl Ashaboğlu'nun seçilmesine,
karar verilmiştir.

02 Mayıs 2018 Bağış ve Yardım Politikası GK Onayı

2 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilen 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 özel hesap dönemine ait Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, 24 Mayıs 2017 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı’nda belirlenen, Şirket’in halka arz izahnamesi ile kamuya duyurulan Şirketimiz Bağış ve Yardım Politikası onaylanmıştır.

02 Mayıs 2018 Yönetim Kurulu Üyeleri Görev Dağılımı

Şirketimizin 2 Mayıs 2018 tarihli yönetim kurulu toplantısında;
2 Mayıs 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararla şirketimizin Yönetim Kurulu'na seçilen kişiler kendi aralarında görev dağılımı yapmışlardır. Buna göre;
- Yönetim Kurulu Başkanlığına Ragıp Ersin Akarlılar,
- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Seymur Tarı,
seçilmişlerdir.

02 Mayıs 2018 GK İç Yönerge Değişikliği

2 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilen 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 özel hesap dönemine ait Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, Şirketimiz Genel Kurulu’nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge’nin ekte gösterilen şekilde değiştirilmesine ilişkin önerisi onaylanmıştır.


Ek
02 Mayıs 2018 Bağımsız Denetim Kuruluşu GK Onayı

2 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilen 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 özel hesap dönemine ait Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 1 Şubat 2018 – 31 Ocak 2019 özel hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Eski Unvan : Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.) seçilmesi kabul edilmiştir.

02 Mayıs 2018 Esas Sözleşme Tadili GK Onayı

2 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilen 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 özel hesap dönemine ait Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4'üncü maddesi ile "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin ek'te yer alan şekilde değiştirilmesi onaylanmıştır.


Ek
02 Mayıs 2018 Kar Dağıtım Politikası GK Onayı

2 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilen 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 özel hesap dönemine ait Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, 24 Mayıs 2017 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı’nda belirlenen, Şirket’in halka arz izahnamesi ile kamuya duyurulan Şirketimiz Kar Payı Dağıtım Politikası onaylanmıştır.

02 Mayıs 2018 Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu

2 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilen 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 özel hesap dönemine ait Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarına ilişkin Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.


Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Hazır Bulunanlar Listesi
02 Nisan 2018 Olağan Genel Kurul İlanı

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı, 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 özel hesap dönemi çalışmalarını incelemek ve ekli gündemi görüşmek üzere 2 Mayıs 2018 Çarşamba günü, saat 10:00'da, Raffles İstanbul Hotel - Levazım Mahallesi, Koru Sokağı Zorlu Center, 34340 Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılacaktır. Gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul ilan metni ve gündem maddeleri ile ilgili Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.

Davet İlan Metni

Genel Kurul Bilgilendirme
30 Mart 2018Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi YK Kararı

Yönetim Kurulumuz tarafından, Denetimden Komitesi'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 1 Şubat 2018 – 31 Ocak 2019 özel hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

29 Mart 2018 İlişkili Taraf işlemleri

Şirketimizin İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esasları ("Esaslar") uyarınca, Şirketimizin yıllık finansal tablolarının kamuya açıklandığı tarihi izleyen iki hafta içerisinde, mali yıl başlangıcından itibaren gerçekleştirilen işlemler de dahil olmak üzere, mali yıl içerisinde gerçekleştirilmesi öngörülen yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemlerinin kapsamına, şartlarına, beklenen işlem hacimlerine ve piyasa koşullarına uygunluğunun tespitinde kullanılan yöntem ve prosedürlere ilişkin olarak çerçeve niteliğinde bir Yönetim Kurulu kararı alınması ve karara bağlanan hususların kamuya açıklanması gerekmektedir.

Konuya ilişkin Yönetim Kurulu kararı 29.03.2018 tarihinde alınmış olup, mali yıl içerisinde gerçekleştirilmesi öngörülen yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemlerinin kapsamına, şartlarına, beklenen işlem hacimlerine ve piyasa koşullarına uygunluğunun tespitinde kullanılan yöntem ve prosedürlere ilişkin bilgiler ilişikteki tabloda yer almaktadır. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17-1 Kurumsal Yönetim Tebliği 10 (2) hükmü uyarınca Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri Raporunun kabulüne ve sonuç bölümünün Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile kamuya açıklanmasına karar verilmiştir:

"Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II.17.1 sayılı tebliğine istinaden Şirketimizin Erak Giyim San. ve Tic. A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden ticari mal alım işlemlerinin kamuya açıklanan 01.02.2017-31.01.2018 finansal tablolarına göre oluşan satışların maliyetine olan oranı Tebliğ'de belirlenen %10'luk oranın fazlasına ulaşmış olup, 01.02.2018-31.01.2019 özel hesap döneminde de aynı nitelikteki işlemlerin belirlenen esaslara uygun olarak devam etmesi öngörülmektedir. İşbu raporda; Erak Giyim San. ve Tic. A.Ş.'nden gerçekleştirilen ticari mal alım işlemlerinin koşulları ve fiyat belirleme yöntemi açıklanarak işlemlerin piyasa koşullarına uygun olduğu hakkında bilgi sunulmuştur."

ek için tıklayınız
23 Mart 2018Fiyat Tespit Raporu Varsayımları Gerçekleşmeler Raporu

Şirketimizin halka arz fiyatının belirlenmesi amacıyla düzenlenen Fiyat Tespit Raporu'nda kullanılan varsayım ve projeksiyonların 2017 mali yılı finansal sonuçları itibariyle gerçekleşmeleri ile uyumlu olduğu kanaatine varılmıştır.
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Denetim Komitesi

21 Mart 2018Esas Sözleşme Tadili Bakanlık Onayı

Şirket esas sözleşmesinin değişiklik tasarısı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 20 Mart 2018 tarihinde onaylanmıştır.

16 Mart 2018Esas Sözleşme Tadili SPK Onayı

İlgi: 09.03.2018 tarihli özel durum açıklamamız

İlgide kayıtlı özel durum açıklamamızda belirtilen Şirketimiz esas sözleşme değişikliklerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yapılan başvurumuz, SPK tarafından onaylanmıştır.

Esas sözleşme değişiklik tasarılarının, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

15 Mart 201801 Şubat 2017 - 31 Ocak 2018 Finansal Sonuçlar

Şirketimizin 31 Ocak 2018 tarihinde sona eren 2017 finansal yılına ilişkin konsolide finansal tabloları bugün kamuya açıklanmış olup, konsolide UFRS finansal tablolar, güncel yatırımcı sunumu ve ilgili basın bülteni ekte ve şirketimiz internet sitesinde yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.

15 Mart 20182018 Finansal Yılı Beklentileri

2018 finansal yılına ilişkin beklentilerimiz aşağıda yer almaktadır:

- Konsolide gelirlerde %25 büyüme
- Türkiye'de 25 yeni perakende mağaza açılışı
- Türkiye'de birebir (like-for-like) mağazalarda %16 büyüme
- %14'ün üzerinde konsolide FAVÖK marjı
- Net Borç/EBITDA oranının 1.0 çarpanın altında kalması
- Konsolide gelirin %5'ine kadar yatırım harcaması

15 Mart 2018 Yönetim Kurulu Kar Payı Dağıtım Teklifi Kararı

Yönetim Kurulumuzun 14 Mart 2018 tarihli toplantısında, 2017 yılı karının Şirket Esas Sözleşmesi'nin 15'nci maddesine ve Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak ekteki kar dağıtım tablosunda yer alan şekilde dağıtılması ve nakden gerçekleştirilecek kar dağıtımına 29 Mayıs 2018 tarihinden itibaren başlanması hususlarının 1 Şubat 2017 – 31 Ocak 2018 tarihli özel hesap dönemine ilişkin faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

ek için tıklayınız
15 Mart 2018Şirketimiz Dolaylı Pay Sahipliği

“Şirketimiz dolaylı pay sahiplerinden Turkish Private Equity Fund II L.P.'nin Şirketimizdeki dolaylı pay sahipliğinin sona ermesine ve (Şirket'in halka arzına ilişkin hazırlanan izahnamede tanımlandığı şekilde) Akarlılar Ailesi Üyeleri'nin Şirketimizdeki dolaylı pay sahipliğinin %27,4 olmasına ilişkin tüm süreçlerin, Rekabet Kurumu izin süreci de dahil olmak üzere, tamamlanmış olduğu Şirketimize bildirilmiştir.”

12 Mart 2018 İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esaslarda Değişiklik

“Şirketimizin halka arz izahnamesinde, “İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esaslar” başlıklı Şirketimiz iç düzenlemesi uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu’nun, sürekli ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak her mali yılın başlangıcında planlanan işlemin tarafları, yıllık bütçe ve iş planlarına bağlı olarak beklenen işlem hacmi, sürekli ilişkili taraf işlemlerini düzenleyen önemli hüküm ve şartlar ve sürekli ilişkili taraf işlemleri kapsamında olan işlemlerin piyasa koşullarına uygun ve rekabet edebiliyor olmasını temini için uygulanacak yöntem ve prosedürler hakkında bir çerçeve karar alacağı hususu kamuya duyurulmuştu. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından yapılan değerlendirme neticesinde ilgili düzenlemede yer alan her mali yılın başlangıcında ifadesinin açıklığa kavuşturulması gerektiği sonucuna ulaşılmış ve “İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Esaslar” başlıklı iç düzenlemenin ilgili hükmünün revize edilerek söz konusu çerçeve kararın alınma döneminin “yıllık finansal tabloların kamuya açıklanmasını izleyen 2 hafta” olarak netleştirilmesine karar verilmiştir. Alınacak genel nitelikli yönetim kurulu kararı mali yıl başlangıcından itibaren gerçekleşen sürekli ilişkili taraf işlemlerini de kapsayacak ve bu işlemler için de sonuç doğuracaktır.”

09 Mart 2018 Esas Sözleşme Değişikliği Yönetim Kurulu Kararı

Şirketimizin 09.03.2018 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile :

- Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin “Şirketin Merkez ve Şubeleri” başlıklı 4’üncü maddesi ile “Sermaye ve Paylar” başlıklı 6’ncı maddesinin ek’te yer alan şekilde değiştirilmesine,

- Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin değiştirilmesi amacıyla T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na gerekli başvuruların yapılması ve diğer yasal işlemlerin ikmal edilmesi için Şirketimiz Genel Müdürlüğü’nün yetkilendirilmesine,

karar verilmiştir.

ek için tıklayınız
05 Aralık 2017 Fiyat Tespit Raporu Varsayımları Gerçekleşmeler Raporu

Şirketimizin halka arz fiyatının belirlenmesi amacıyla düzenlenen Fiyat Tespit Raporu'nda kullanılan varsayım ve projeksiyonların 31.10.2017 finansal sonuçları itibariyle gerçekleşmeleri ile uyumlu olduğu kanaatine varılmıştır.

04 Aralık 2017 01 Şubat - 31 Ekim 2017 Finansal Sonuçlar

Şirketimizin Şubat - Ekim 2017 dönemine ilişkin konsolide finansal tabloları bugün kamuya açıklanmış olup, konsolide UFRS finansal tablolar ve güncel yatırımcı sunumu ekte ve şirketimiz internet sitesinde yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.

30 Ekim 2017Fiyat Tespit Raporu Varsayımları Gerçekleşmeler Raporu

Şirketimizin halka arz fiyatının belirlenmesi amacıyla düzenlenen Fiyat Tespit Raporu'nda kullanılan varsayım ve projeksiyonların 30.04.2017 ve 31.07.2017 finansal sonuçları itibariyle gerçekleşmeleri ile uyumlu olduğu kanaatine varılmıştır.

14 Ekim 2017Turquality Teşvik Programı

Şirketimiz 2008 yılından bu yana "Mavi" markasının yurtdışında tanıtımı ve markalaşması için Turquality teşvik programı kapsamında olup 2017 yılı Eylül ayı itibariyle ikinci beş yıllık teşvik dönemini tamamlamıştır. 01.06.2017 tarihinde ilgili Turquality Tebliğinde yapılan değişiklik ile yeni açılan pazarlarla sınırlı olmak ve beş yılı aşmamak üzere teşvik programının devam edebileceği hususu düzenlenmiştir. Bu kapsamda Amerika ve Kanada operasyonlarımız beş yıl süre ile teşvik kapsamına alınmıştır.

05 Ekim 2017Mavi Europe AG Hisse Devri

Şirket'imizin bağlı ortaklıklarından Mavi Europe AG'nin azlık pay sahipleri tarafından 29 Mart 2017 tarihinde kullanılan satma hakkına ilişkin satın alma bedelinin son taksidinin 29 Eylül 2017 tarihinde ödenmesi ve gerekli devir işlemlerinin tamamlanması sonucu, Şirket'imizin Mavi Europe AG'deki pay sahipliği oranı %87,5'ten %100'e çıkmış olup, Şirket'imiz Mavi Europe AG'nin tek pay sahibi olmuştur.

12 Eylül 2017Şubat -Temmuz 2017 Finansal Sonuçlar

Şirketimizin Şubat - Temmuz 2017 dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tabloları bugün kamuya açıklanmış olup, konsolide UFRS finansal tablolar ve güncel yatırımcı sunumu ekte ve şirketimiz internet sitesinde yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.

22 Ağustos 2017Yönetim Kurulu Komiteleri Ataması

Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca 24 Mayıs 2017 tarihli yönetim kurulumuz kararı ile kurulmuş, görev alanları ve çalışma esasları halka arz izahnamesi kapsamında kamuya açıklanmış olan Yönetim Kurulu Komiteleri'nden;

Denetim Komitesi'ne, bağımsız yönetim kurulu üyeleri Nevzat Aydın ve Ahmet Fadıl Ashaboğlu'nun atanmasına ve komite başkanlığına Ahmet Fadıl Ashaboğlu'nun seçilmesine;

Kurumsal Yönetim Komitesi'ne, yönetim kurulu başkanı Ragıp Ersin Akarlılar, bağımsız yönetim kurulu üyesi Nevzat Aydın ve Şirket'in yatırımcı ilişkileri direktörü Duygu İnceöz'ün atanmasına ve komite başkanlığına Nevzat Aydın'ın seçilmesine;

Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne, yönetim kurulu başkanı Ragıp Ersin Akarlılar, bağımsız yönetim kurulu üyesi Ahmet Fadıl Ashaboğlu ve Şirket'in mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı (CFO) Tuba Toprakçı Yılmaz'ın atanmasına ve komite başkanlığına Ahmet Fadıl Ashaboğlu'nun seçilmesine karar verilmiştir.

İlgili komitelerin görev alanları ve çalışma esaslarını da ekte tekrar kamuoyunun bilgisine sunarız.

9 Ağustos 2017Analist Toplantısı Sunumu

Şirketimizce 8 Ağustos 2017 tarihinde gerçekleştirilen analist toplantısında kullanılan sunum ekte ve Şirketimiz internet sitesinde (mavicompany.com) bilgilerinize sunulmuştur.

27 Temmuz 2017Yatırımcı İlişkileri Direktörü Ataması

Şirket, (II-17.1) Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Yatırımcı İlişkileri Direktörü olarak 26.07.2017 tarihinden itibaren Duygu İnceöz'ü (yatirimciliskileri@mavi.com) atamıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

17 Temmuz 2017Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Atanması Hakkında

Yönetim kurulumuzun 17 Temmuz 2017 tarihli toplantısında, yönetim kurulu üyeliklerinden istifa eden Arif Kerem Onursal ve Hatice Hale Özsoy Bıyıklı'nın imza yetkilerinin kaldırılmasını, istifa sebebiyle boşalan yönetim kurulu üyeliklerine bir sonraki genel kurulun onayına sunulmak üzere, bağımsız üye olarak Nevzat Aydın ve Ahmet Fadıl Ashaboğlu atanmasını ve yönetim kurulunun yeni görev dağılımını karara bağlamıştır.

28 Haziran 2017İlk Çeyrek Sonuçlarının Açıklanma Tarihi Bilgilendirme

Mavi Giyim San ve Tic A.Ş'nin 30 Nisan 2017 tarihinde sona eren ilk çeyrek finansal sonuçları 6 Temmuz 2017 Perşembe günü açıklanacak.

Sonuçlar, Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) ve şirketin kurumsal web sitesi (www.maviyatirimciliskileri.com ; www.mavicompany.com ) aracılığıyla duyurulacak.